Vad är diskriminering?

Med diskriminering menas i diskrimineringslagen (2008:567) att en person missgynnas och att det finns ett samband mellan detta missgynnande och någon av diskrimineringsgrunderna. Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men kan komma att särskilt missgynna personer.

Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I Sverige har arbetsgivare som utgångspunkt en fri anställningsrätt. Detta innebär att arbetsgivaren har rätt att anställa den arbetssökanden som arbetsgivaren önskar. Den fria anställningsrätten är mer begränsad för vissa offentliga arbetsgivare där arbetsgivaren är skyldig att iaktta sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet.

Den fria anställningsrätten är, oavsett sektor, begränsad genom diskrimineringslagstiftningen. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande på grund av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det finns vissa undantag från diskrimineringsförbudet vid rekrytering. Dessa framgår av 2 kap. 2 § diskrimineringslagen. Huruvida en arbetsgivare får särbehandla personer på ett sätt som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel på tillåten särbehandling i samband med en diskrimineringsgrund är positiv särbehandling som har samband med kön, särskilda yrkeskrav som är relevanta för anställningen, särbehandling på grund av ålder, tillämpning av åldersgränser för exempelvis pensionsförmåner.

Vad visar forskningen?

Av den forskning som presenterades i Diskrimineringsombudsmannens forskningsöversikt framgick bland annat att färre kallelser till anställningsintervjuer sker till arbetssökande med arabisktklingande namn. Studier visar även att meriter och erfarenheter tolkas olika beroende på hur rekryteraren uppfattar den arbetssökandes etniska tillhörighet och att arbetsgivare enligt den presenterade forskningen är mindre benägna att anställa personer med en funktionsnedsättning.

Av den presenterade forskningen framgick även att urvalet vid en rekrytering påverkas av om branschen eller arbetsplatsen redan är kvinno- eller mansdominerade. Denna likhetsgynnande effekt gäller även i samband med rekryterarens kön. Kvinnor rekryterar exempelvis andra kvinnor till kvinnodominerande arbetsplatser i större utsträckning och vice versa. Det framgår även att stereotyper om kön riskerar att leda till missgynnande. Ett exempel på detta är att kvinnor i mindre utsträckning anställs till tjänster med ett större geografiskt avstånd från hemmet.

Vidare framgår av forskningsöversikten att andelen positiva svar på jobbansökningar minskar redan från 40-års åldern och minskar ytterligare med stigande ålder.

Sammanfattningsvis

  • Skyldighet enligt diskrimineringslagen: En arbetsgivare är skyldig att vidta aktiva åtgärder
  • enligt diskrimineringslagen för att motverka diskriminering, särskilt vid rekrytering.
  • Förebyggande och främjande arbete: Arbetsgivaren måste bedriva ett långsiktigt och systematiskt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
  • Uppdatering genom material: Håll dig som arbetsgivare uppdaterad genom att ta del av material från exempelvis Diskrimineringsombudsmannen, inklusive stödmaterial om rekrytering och forskningsöversikter.
  • Viktiga funderingar: Diskrimineringsombudsmannens forskningsöversikt ger vägledning genom att lyfta fram viktiga punkter och frågor som arbetsgivaren bör fundera över i sitt arbete mot diskriminering.
  • Betydelsen av forskning: Studier visar på förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden, vilket understryker vikten av att arbetsgivare aktivt arbetar för att motverka risken för diskriminering, särskilt vid rekrytering.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata