Villkor för rådgivningstjänsten

1. Villkor för Rådgivningstjänsten

Avtalsparter: Villkoren för Rådgivningstjänsten (”Rådgivningsvillkor”) gäller mellan Alex AB (publ) med organisationsnummer 559338–7698 (nedan kallad ”Leverantören”) och Användaren som genomför en bokning av Rådgivningstjänsten.

Omfattning: Dessa villkor gäller för Rådgivningstjänsten. Kompletterande villkor som avser Rådgivningstjänsten framgår även av vid var tid gällande Användarvillkor för Applikationen, som Användaren har åtagit sig skyldighet att följa i samband med registreringen av Användarkontot. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns publicerade i Applikationen och på Webbplatsen via följande www.alexapp.se

Åldersgräns: Användaren måste vara minst 18 år för att ha rätt att genomföra bokningen av Rådgivningstjänsten. Genom att godkänna dessa Rådgivningsvillkor, intygar Användaren att denne är minst 18 år och att denne har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal.

Firmatecknare: Om Användaren företräder en näringsidkare/juridisk person/organisation (”Näringsidkare”), intygar Användaren härmed att denne har rätt att ingå juridiskt bindande avtal på vägnar av Näringsidkaren som företräds (firmateckningsrätt) och att dessa villkor blir bindande mellan Leverantören och den representerade Näringsidkaren. Näringsidkaren ansvarar tillfullo för sina Användares användning av Applikationen och/eller Rådgivningstjänsten och ansvarar för sina Användares eventuella avtalsbrott.

Avtalstid: Rådgivningsvillkoren blir bindande när Användaren erhåller en bokningsbekräftelse och gäller fram till dess att Rådgivningstjänsten har slutförts. Bestämmelserna avseende bland annat sekretess, immateriella rättigheter och tvistelösning samt eventuella övriga bestämmelser som uttryckligen eller med hänsyn till dess karaktär är avsedda att gälla även efter tjänstens slutförande, ska fortsätta att gälla även efter det att Rådgivningstjänsten har slutförts.

 

2. Definitioner

Webbplatsen: avser

Applikationen: avser applikationen appen aLex på App Store eller Google Play och webbappen på www.alexapp.se

Användaren: avser den person som använder Applikationen. Användaren kan vara en konsument eller en Företagsanvändare.

Företagsanvändare: avser en näringsidkare/juridisk person/organisation som använder Applikationen och/eller köper Rådgivningstjänsten.

Användarkonto: avser en identitet i Applikationen som identifierar en Användare eller och ger Användaren tillgång till Applikationens funktioner.

Tredje part: avser annan än Användaren, Rådgivaren eller Leverantören.

Rådgivare: avser person som utför Rådgivningstjänst.

Rådgivningstjänst: avser videomöte med en Rådgivare via Applikationen.

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som behandlar betalningar från Användare för Leverantörens räkning via vid var tid tillgängliga betalningsmetoder som tillhandahålls i Applikationen av sådan Tredje part.

Personuppgift: avser alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person, är Personuppgifter enligt GDPR. Vanliga exempel på Personuppgifter är: namn, telefonnummer, adress, e-postadress, profilbild, användar-ID, kontokortsnummer m.m.

Behandling: avser allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt, är en form av Behandling. Behandling av Personuppgifter kan ske på olika sätt, bland annat genom en enskild åtgärd eller kombination av olika åtgärder. Vanliga exempel på Behandlingar av Personuppgifter är: lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering, avidentifiering m.m.

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

3. Bokningsvillkor

Bokning: Bokning av videomöte med en Rådgivare (”Rådgivningstjänsten”) sker genom Applikationen. Leverantören skickar bokningsbekräftelsen till den e-postadress som Användaren har registrerat i Applikationen. Påminnelsemeddelande om bokningen skickas via pushnotis genom Applikationen, under förutsättning att Användaren har aktiverat funktionen för pushnotiser.

Användarens avbokning

Ett inbokat videomöte med en Rådgivare kan avbokas kostnadsfritt fram till och med senast tolv (12) timmar innan dess att mötet ska äga rum. Om avbokning sker inom ovan angiven tid, kommer Leverantören att återbetala betalningen som erlagts för Rådgivningstjänsten utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar. Återbetalningen sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen.

Användaren samtycker härmed till att Användaren inte har någon rätt till återbetalning av betalat belopp för Rådgivningstjänsten, om Användaren:

 1. avbokar ett inbokat videomöte med en Rådgivare senare än tolv (12) timmar innan dess att mötet ska äga rum, eller
 2. inte dyker upp på det bokade mötet (utebliven närvaro).

Avbokning sker i Applikationen genom att välja menyvalet ”Profil” och därefter ”Mina bokningar”, varigenom Användaren kan se sina kommande bokningar. Genom att välja den bokning som önskas avbokas, framgår en möjlighet att klicka på ”Avboka”. Avbokning kan inte göras via e-post eller telefon.

Leverantörens avbokning: Om Rådgivaren blir förhindrad från att genomföra videomötet på den bokade tiden, exempelvis på grund av sjukdom eller olycksfall, har Leverantören rätt att avboka mötet och vid sådana fall kan Användaren välja mellan ett utav följande alternativ:

 1. en ny tid samma dag, men med en annan Rådgivare (detta avser en ombokning och vid ombokning har Användaren inte rätt till återbetalning),
 2. en ny tid med samma Rådgivare när denne har återgått till arbetet (detta avser en ombokning och vid ombokning har Användaren inte rätt till återbetalning), eller
 3. återbetalning av erlagt belopp för det uteblivna videomötet (återbetalning sker onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar. Återbetalningen sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen).

Ingen ångerrätt: Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (”Distansavtalslagen”) finns det olika undantag som anger när ångerrätten inte gäller. Bland annat gäller ingen ångerrätt för en tjänst som tillhandahålls på en bestämd dag eller tidsperiod. Bokningen avser en Rådgivningstjänst som tillhandahålls på en bestämd dag och/eller tidsperiod. Detta innebär att ångerrätten inte gäller enligt undantaget från ångerrätt som finns i Distansavtalslagen (kapitel 2, paragraf 11 punkten 12). Användaren har däremot rätt att avboka Rådgivningstjänsten enligt ovan angivna avbokningsvillkor.

 

 1. Pris och betalningsvillkor

Pris: Vid var tid tillämpligt pris för Rådgivningstjänsten tillhandahålls i Applikationen, före genomförandet av bokningen. Priset anges i svenska kronor och inklusive mervärdesskatt.

Betalningsvillkor: Betalning för Rådgivningstjänsten sker i förskott, innan videomötet påbörjas. Det är enbart möjligt att påbörja ett videomöte med Rådgivaren efter att betalning har genomförts.

Betalning: Betalning kan ske genom de vid var tid tillgängliga betalningsmetoderna som erbjuds via Applikationen av de integrerade Betaltjänstleverantörerna. Användaren informeras härmed om att Användaren godkänner Betaltjänstleverantörens villkor samt Behandling av Personuppgifter som Användaren anger i samband med bokningen, när Användaren genomför en betalning via Betaltjänstleverantörens betaltjänst. Användaren ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor innan köpet genomförs.

 

 1. Särskilda bestämmelser

Förbud: Användaren får inte spela in eller streama videomöten, eller ta skrämdumpar av Rådgivaren under ett videomöte.

Rätt till rådgivningen: Rådgivningen tillhandahålls enbart till den Användare som har genomfört bokningen. Användaren får inte genomföra en bokning genom sitt Användarkonto för någon annan persons räkning.

Rådgivningsförsäkring: Leverantören har tecknat en rådgivningsförsäkring.

Rådgivare: Samtliga Rådgivare har adekvat utbildning och kompetensen som krävs för att utföra rådgivningen, och är anställda eller anlitade av Leverantören.

Bedömning: Användaren informeras härmed om att kvalitén i rådgivningen påverkas av den information som Användaren tillhandahåller. Rådgivarens bedömning har sin grund i av Användaren tillhandahållen information. För att Rådgivaren ska kunna genomföra en välgrundad bedömning, behöver Användaren besvara Rådgivarens frågor och tillhandahålla information till Rådgivaren som är av väsentlig betydelse för ärendet och som kan vara viktig för Rådgivaren att känna till.

 

4. Sekretess

Samtliga Rådgivare arbetar under sekretess och får inte obehörigen röja vad denne har fått kännedom om avseende enskildas personliga förhållanden.

Med ”personliga förhållanden” avses till exempel information om en persons eller dennes närståendes ekonomi, allmänna hälsotillstånd, allmänna arbetsförmåga, karaktär, familjeförhållanden, adress eller telefonnummer.

Att ”inte obehörigen röja” innebär bland annat ett förbud att diskutera enskildas personliga förhållanden med personer som inte har med saken att göra. Rådgivaren får enlig huvudregeln enbart diskutera ett ärende med andra Rådgivare, om det är nödvändigt för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information som omfattas av sekretessen kan lämnas muntligen, skriftligen, elektroniskt eller på annat sätt och sekretessen gäller oavsett om informationen märks såsom konfidentiell eller inte.

Undantag från sekretess: Rådgivaren har dock rätt att röja sekretessbelagt information i följande fall:

 1. Samtycke: Om personen som uppgiften avser häver sekretessen genom att samtycka till röjande av informationen.
 2. Uppgiftsskyldighet enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut: Om det föreligger en anmälningsskyldighet eller uppgiftsskyldighet enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut.
 3. Skade- och menprövning: Om det bedöms stå ”helt klart” att viss uppgift inte drabbar en enskild eller närstående (vid bedömningen ska utgångspunkten vara den berörda personens egen upplevelse).
 4. Nödvändigt: Om det är nödvändigt att lämna ut uppgift, för att Leverantörens verksamhet och/eller Rådgivningstjänsten ska kunna fullgöras.
 5. Brottsmisstanke: Om det finns misstanke om brott kan anmälan till polis göras.
 6. Nödsituation: Om röjandet av informationen är nödvändig för att exempelvis avvärja fara för liv eller hälsa.
 7. Myndigheter: Om det är uppenbart att intresset av att en viss uppgift lämnas till myndighet har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

 

5. REKLAMATION

Användarens reklamation avseende fel i Rådgivningstjänsten ska meddelas till Leverantören inom skälig tid från det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet. Rådgivningstjänsten ska anses felaktig, om den avviker från vad som blivit avtalat. Meddelande om åberopande av fel genom reklamation som sker inom två (2) månader efter det att Användaren märkt felet anses ha skett i rätt tid.

Om Användaren vill göra en reklamation, ska Användaren skicka ett e-postmeddelande till Leverantören via följande e-post: kundservice@alexapp.se  med information om Användarens namn/firma samt en beskrivning av felet/klagomålet. Reklamation får dock inte ske senare än tre (3) år efter uppdragets avslutande.

Följande gäller för Användare i egenskap av konsumenter:

   • Användaren rätt till följande åtgärder om Rådgivningstjänsten är felaktig utan att det beror på omständigheter hänförliga till Användaren:
   • kräva att felet avhjälps, under förutsättning att det inte medför kostnader eller olägenheter för Leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Användaren, eller om avhjälpande inte sker,
   • hålla inne betalningen, eller
   • rätt att göra avdrag på priset, eller
   • häva avtalet,
   • Användaren kan även ha rätt till skadestånd.

Följande gäller för Företagsanvändare:

Företagsanvändaren har enbart rätt till följande åtgärder om Rådgivningstjänsten är felaktig utan att det beror på omständigheter hänförliga till Företagsanvändaren:
kräva att felet avhjälps, under förutsättning att det inte medför kostnader eller olägenheter för Leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Användaren.
Företagsanvändaren intygar härmed att denne godkänner att inga andra åtgärder än avhjälpande kan påkallas med anledning av fel eller brist i utförd Rådgivningstjänst.

 

7. Särskilt om avhjälpande

Om Leverantören erbjuder sig att avhjälpa felet utan dröjsmål efter att ha mottagit reklamationen och Användaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet, får Leverantören avhjälpa felet även om Användaren inte kräver det.

Avhjälpande ske inom skälig tid efter det att Användaren har gett Leverantören tillfälle till det. Avhjälpande ska ske kostnadsfritt, med undantag för kostnader som skulle ha uppkommit även om Tjänsten hade utförts felfritt eller om felet beror på en olyckshändelse eller annan jämförbar händelse.

Behandling av Personuppgifter

Leverantören Behandlar samtliga Personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning (GDPR). Mer information om Leverantörens Behandling av Personuppgifter finns att läsa i Leverantörens integritetspolicy.

Befrielsegrunder (force majeure)

Leverantören är befriad från ersättningsskyldighet och annat ansvar, om skada, förlust eller underlåtenhet att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden beror på ett hinder utanför Leverantörens kontroll som Leverantören inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Leverantören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Befriande omständighet”). Detsamma gäller om underleverantör till Leverantören drabbas av hinder som avses i denna punkt. Som Befriande omständighet ska anses exempelvis, men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, avbrott i energiförsörjning, mobilisering, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och därmed jämställda omständigheter.

Om Användaren inte har kunnat genomföra ett bokat videomöte på den bestämda dagen och tiden för mötet på grund av Befriande omständighet som drabbat Leverantören eller Leverantörens underleverantör, har Användaren rätt till ombokning eller återbetalning av förutbetalt belopp för sådant inbokat men ej genomfört videomöte. Användaren har därutöver inte rätt till någon ytterligare ersättning eller annan kompensation från Leverantören.

 

8. Överlåtelse

Leverantören har rätt att, helt eller delvis, överföra och/eller överlåta dessa Rådgivningsvillkor, sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Rådgivningsvillkor, till någon annan fysisk eller juridisk person utan Användarens medgivande.

Användaren har inte rätt att, helt eller delvis, överföra och/eller överlåta dessa Rådgivningsvillkor, sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Rådgivningsvillkor, till någon annan fysisk eller juridisk person utan Leverantörens föregående skriftliga godkännande.

Ändringar

Villkorsändringar: Vid var tid gällande Rådgivningsvillkor finns publicerade i Applikationen. Leverantören förbehåller sig rätten att fritt ändra Rådgivningsvillkoren från tid till annan och Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om de gällande Rådgivningsvillkoren. Om Användaren inte godkänner de uppdaterade Rådgivningsvillkoren, får Användaren inte använda Applikationen och ska avsluta Användarkontot. Om Användaren inte har kunnat genomföra ett bokat videomöte på den bestämda dagen och tiden för mötet på grund av att Användaren inte godkänner villkorsändringarna, har Användaren rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp för sådant inbokat men ej genomfört videomöte. Användaren har därutöver inte rätt till någon ytterligare ersättning eller annan kompensation från Leverantören.

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i Rådgivningsvillkoren helt eller delvis skulle befinnas icke verkställbar eller ogiltig av allmän domstol, skiljenämnd eller Allmänna reklamationsnämnden, ska det inte innebära att Rådgivningsvillkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska den aktuella bestämmelsen i övriga delar samt alla övriga bestämmelser i Rådgivningsvillkoren vara gällande, och Leverantören ska göra nödvändiga förändringar av avtalsvillkoren för att vidmakthålla Rådgivningsvillkorens syfte, struktur och anda.

Lagval och tvistelösning

Tillämplig lag: Köpevillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan en Användare i egenskap av konsument och Leverantören ska i första hand försöka lösas mellan Parterna. Konsumenten har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Dessutom kan konsumenten lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Beställaren har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Om Leverantören inte kommer fram till en lösning av tvisten med konsumenten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Allmän domstol: Om Användaren är en företrädare för en Näringsidkare, ska tvist med Leverantören bli slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige.

Om Användaren har några frågor eller funderingar avseende dessa Rådgivningsvillkor, kan Användaren kontakta Leverantören via följande kontaktuppgifter.

Firma: Alex AB (publ)

Org. Nr: 559338–7698

E-post: info@alexapp.se

Adress: Birger Jarlsgatan 36, 114 24 Stockholm

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata