Användarvillkor

1. INLEDNING

Avtalsparter: Applikationens användarvillkor (nedan kallat ”Användarvillkor”) gäller mellan Alex AB (publ) med organisationsnummer 559338–7698 (nedan kallad ”Leverantören”) och Användaren av Applikationen. Leverantören och Användaren refereras nedan gemensamt till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

Åldersgräns: För att ha rätt att använda Applikationen, måste Användaren vara minst 18 år. Den fysiska person som använder Applikationen intygar att denne är minst 18 år genom att godkänna Användarvillkoren. Privatanvändaren intygar härmed att denne har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal, genom att godkänna Användarvillkoren.

Firmatecknare: Om Användaren företräder en näringsidkare/juridisk person/organisation (”Näringsidkaren”), intygar Användaren härmed att denne har rätt att ingå juridiskt bindande avtal på vägnar av Näringsidkaren som företräds (firmateckningsrätt) och att dessa villkor blir bindande mellan Leverantören och den representerade Näringsidkaren. Näringsidkaren ansvarar tillfullo för sina användares användning av Applikationen och/eller Rådgivningstjänsten och ansvarar för sina användares eventuella avtalsbrott.

Omfattning: Användarvillkoren gäller för både Applikationen och Rådgivningstjänsten. Kompletterande villkor som avser Rådgivningstjänsten framgår även av Leverantörens vid var tid gällande ”Tjänstevillkor”, som Användaren ska acceptera i samband med bokning av Rådgivningstjänsten. De vid var tid gällande Tjänstevillkoren finns publicerade i Applikationen och på Webbplatsen.

Villkor: Användaren åtar sig förpliktelse att följa vid var tid gällande Användarvillkor som finns publicerade i Applikationen samt eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Leverantören från tid till annan tillhandahåller. När Användaren använder Applikationen, är Användaren även skyldig att följa vid var tid gällande lagar, regler och myndighetsbeslut. Om Användaren inte godkänner de vid var tid gällande Användarvillkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Leverantören från tid till annan tillhandahåller, har Användaren inte rätt att använda Applikationen. Vid sådana fall förbehåller sig Leverantören rätt att avsluta Användarens Användarkonto med omedelbar verkan och utan föregående meddelande därom.

Avtalstid: Vid var tid gällande Användarvillkor gäller tills vidare, fram till dess att Användarkontot avslutas. Bestämmelserna i dessa Användarvillkor avseende bland annat immateriella rättigheter och tvistelösning samt eventuella övriga bestämmelser som uttryckligen eller med hänsyn till dess karaktär är avsedda att gälla även efter avtalets upphörande, ska fortsätta att gälla även efter det att avtalet mellan Parterna har upphört att gälla.

 

2. DEFINITIONER

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Webbplatsen: avser www.alexapp.se 

Applikationen: avser applikationen ”aLex” på App Store och Google Play samt webbappen på www.alexapp.se 

Rådgivningstjänst: avser videomöte mellan Användaren och Rådgivaren (och eventuell Tolk) via Applikationen.

Tolkningstjänst: avser bokning av tolk som Användaren kan beställa i samband med Rådgivningstjänsten mot en extra betalning. Tolkningstjänsten utförs i samband med Rådgivningstjänsten.

Tjänst: avser Rådgivningstjänsten och eventuell Tolkningstjänst.

Användaren: avser den Privatanvändare eller Företagsanvändare som använder Applikationen.

Privatanvändare: avser en Användare i egenskap av konsument/privatperson. Företagsanvändare: avser en Användare i egenskap av näringsidkare/organisation/juridisk person som använder Applikationen och/eller köper Tjänst.

Användarkonto: avser en identitet i Applikationen som identifierar en Användare och ger Användaren tillgång till Applikationens funktioner.

Rådgivaren: avser person som utför Rådgivningstjänst.

Tolken: avser person som utför Tolkningstjänst.

Tredje part: avser annan än Användaren, Rådgivaren, Tolken eller Leverantören.

Personuppgift: avser alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Vanliga exempel på Personuppgifter är följande: namn, telefonnummer, adress, e-postadress, profilbild, användar-ID, kontokortsnummer m.m.

Registrerad: avser den fysiska person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna.

Behandling: avser allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt. Behandling av Personuppgifter kan ske på olika sätt, bland annat genom en enskild åtgärd eller kombination av olika åtgärder. Vanliga exempel på Behandlingar av Personuppgifter är följande: lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering, avidentifiering m.m.

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som behandlar betalningar från Användare för Leverantörens räkning via vid var tid tillgängliga betalningsmetoder som tillhandahålls i Applikationen av sådan Tredje part.

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

3. APPLIKATIONEN OCH TJÄNSTER

Applikationen: Applikationen är tillgänglig för Android version5+ och iOS version 10+ (smartphone). Användaren ansvarar för att inneha den tekniska utrustning, internetuppkoppling och programvara som krävs för nyttjande av Applikationen och/eller Tjänst. Webbappen finns på www.alexapp.se 

Rådgivningstjänsten: Rådgivningstjänsten avser ett videomöte med Rådgivare (och eventuell Tolk) via Applikationen inom arbetsrätt. Användaren kan boka in tidsbestämt videomöte med en Rådgivare i enlighet med de möjligheter för tidsbokning som tillhandahålls via bokningssystemet i Applikationen. Användaren kan boka ett möte en viss bestämd dag och tid, på de lediga tiderna i bokningssystemet. Bokningsvillkor, betalningsvillkor m.m. avseende Rådgivningstjänsten anges i vid var tid gällande ”Tjänstevillkor” som Användaren godkänner i samband med slutförandet av bokningen via Applikationen. Tjänstevillkoren kompletteras av bestämmelserna i dessa Användarvillkor.

Tolkningstjänsten: Användaren har möjlighet att mot en extra betalning boka en Tolkningstjänst i samband med bokningen av Rådgivningstjänsten. Tolkningstjänsten utgör en tilläggstjänst. Mer information om Tolkningstjänsten finns att läsa i Tjänstevillkoren.

Datatrafik: Det kan tillkomma standardpriser för datatrafik vid användning av Applikationen, eftersom Applikationens funktioner kräver en aktiv anslutning till internet. Vid användningen av Applikationen (och nyttjande av Tjänst), accepterar Användaren sitt ansvar för betalning för samtliga sådana eventuella avgifter från Användarens mobiloperatör och/eller Tredje part (exempelvis avgifter för dataroaming, Wi-fi m.m.).

Uppladdningar: Användaren kan ladda upp digitala dokument och filer till Applikationen och kan när som helst välja att radera information som Användaren har registrerat i eller laddat upp till Applikationen.

Kommunikation med Användaren: Leverantören kan kommunicera med Användare via bland annat e-post och pushnotiser (under förutsättning att Användaren har aktiverat funktionen för pushnotiser). Eventuell verifieringskod skickas via SMS till det telefonnummer som Användaren anger i samband med registrering av Användarkontot. Användaren kan välja att tacka nej till pushnotiser genom inställningar i Applikationen. Leverantörens kommunikation med Användaren avseende Applikationen, Användarkontot och/eller Tjänst kan dock inte väljas bort, eftersom detta anses utgöra en del av tjänsten som Leverantören tillhandahåller och är nödvändigt vid supportärenden.

 

4. ANVÄNDARKONTO

Registrering: Ett Användarkonto kan skapas genom att Användaren anger sitt telefonnummer och får en verifieringskod via SMS till telefonnumret, som ska anges i Applikationen. När verifieringskoden har angivits i Applikationen, kan Användaren registrera sitt Användarkonto genom att fylla i sitt namn, e-postadress m.m. Användaren kan även skapa sitt Användarkonto genom att logga in i Applikationen via sitt mobila BankID.

Användarkonto: Användarkontot är personbundet och får enbart nyttjas av den Användaren som är registrerad på kontot. Detta innebär att Användaren inte får överlåta eller upplåta sitt Användarkonto till någon annan.

Kontaktuppgifter: Användaren ska se till att dennes kontaktuppgifter som Användaren registrerar i Applikationen är korrekta och aktuella inom hela avtalstiden. Användaren ska även hålla sin användarprofil i Applikationen uppdaterad inom hela avtalstiden.

Inloggningsuppgifter: Användaren ska hantera sina inloggningsuppgifter till Användarkontot med sekretess. Om Användaren upptäcker eller misstänker intrång i sitt Användarkonto, ska Användaren omedelbart byta inloggningsuppgifterna. Leverantören ansvarar inte för någon annan persons missbruk av Användarkontot, ej heller för skador eller andra former av konsekvenser på grund av sådant missbruk. All aktivitet som sker genom Användarkontot, betraktas som behörig aktivitet utförd av Användaren.

Avslutande av Användarkontot: Användaren har rätt att när som helst avsluta sitt Användarkonto via inställningarna i Applikationen. Om Användaren inte har loggat in på sitt Användarkonto inom en sammanhängande period om två (2) år, avslutas Användarkontot automatiskt. När Användarens Användarkonto avslutas, oavsett anledning därtill, raderas all information som finns lagrad i Användarkontot med permanent och omedelbar verkan, utan möjlighet att återskapas.

Avtalsbrott: Om Leverantören anser att Användaren på något sätt missbrukar Applikationen, bryter mot Användarvillkoren eller misstänks bryta mot dem, har Leverantören rätt att avsluta Användarkontot och samtliga avtal som ingåtts med Användaren. Vid sådana fall har Användaren inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Leverantören. Användaren har enbart rätt till återbetalning av eventuellt erlagt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte med Rådgivare. Om Leverantören i enlighet med denna punkt avslutar Användarens Användarkonto, får Användaren enbart registrera ett nytt Användarkonto efter att ha erhållit Leverantörens föregående skriftliga godkännande. Användaren är skyldig att ersätta och hålla Leverantören skadeslöst från all skada som Leverantören orsakas (inklusive, men inte begränsat till rättegångskostnader, ombudsarvode och samtliga anspråk från tredje man) med anledning av att Användaren bryter mot Användarvillkoren, gällande rätt eller använder Applikationen på ett sätt som inte är tillåtet, såvida inte annat följer av tvingande lag.

 

5. ANVÄNDARENS ANSVAR OCH FÖRPLIKTELSER

Ansvar: Användaren ansvarar ensamt för allt som denne registrerar i Applikationen eller på annat sätt förmedlar till Leverantören och/eller Rådgivare. Användaren ska tillse att sådan förmedlad eller registrerad information är korrekt, fullständig och uppdaterad samt att informationen ifråga inte strider mot Användarvillkoren, tillämplig lagstiftning eller Tredje parts rättigheter. Användaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

Förbud mot missbruk m.m.: Användaren garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Applikationen och åtar sig att inte vidta åtgärder som syftar till att kringgå tekniska skyddsåtgärder, hacka eller introducera virus till Applikationen. Användaren garanterar även att inte registrera, sprida, tillföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll i Applikationen som är brottsligt eller som innehåller hotfulla, kränkande, straffbara, rasistiska, sexistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag.

Användning av Applikationen: Användaren garanterar att inte använda Applikationen och/eller Rådgivningstjänsten a) på sådant sätt att Leverantören eller någon annan fysisk eller juridisk person drabbas av olägenhet eller skada, b) i strid med Användarvillkoren eller tillämplig lagstiftning eller c) för annat ändamål än vad Applikationen är avsedd till.

Registrering av Personuppgifter: I den mån det inte är nödvändigt för nyttjande av Applikationen eller utförandet av Rådgivningstjänsten, får Användaren inte:

  • registrera eller delge fler av sina egna Personuppgifter än vad som nödvändigt
  • registrera eller röja Personuppgifter som tillhör någon annan person
  • registrera eller delge känsliga Personuppgifter, exempelvis uppgifter som avslöjar information om religiös övertygelse, facktillhörighet, politiska åsikter, sexuell läggning m.m.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Leverantören Behandlar samtliga Personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning (GDPR). Mer information om Leverantörens Behandling av Personuppgifter finns att läsa i Leverantörens integritetspolicy.

 

7. UNDERHÅLL M.M.

Tillgänglighet: Leverantören ansvarar för teknisk support och underhåll av Applikationen, och strävar efter att Applikationen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. Det kan dock förekomma tekniska komplikationer och störningar.

Begränsad tillgång: Leverantören har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten av Applikationen, om det krävs av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsskäl, utan att behöva meddela om när sådana avbrott kan inträffa. Om Användaren inte har kunnat genomföra ett bokat videomöte på den bokade dagen och tiden för Rådgivningstjänsten på grund av sådana tillåtna avbrott, planerade underhåll och/eller av Leverantören identifierade tekniska problem, har Användaren rätt till ombokning eller återbetalning av erlagt belopp för sådant inbokat men ej genomfört videomöte. Användaren har inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Leverantören på grund av bristande tillgång till Applikationen som beror på sådana tillåtna avbrott och/eller planerade underhåll.

Automatiska uppdateringar: Applikationen blir löpande uppdaterad och Användaren ska alltid använda den senaste versionen av Applikationen. De vid var tid gällande Användarvillkoren gäller även för uppdateringar av Applikationen.

Felanmälan: Om Användaren upptäcker eventuella fel avseende Applikationen, kan felanmälan göras till Leverantören genom att skicka ett meddelande till följande e-post: app.admin@alexapp.se. Leverantören kommer att försöka avhjälpa upptäckta fel inom skälig tid och efter bästa förmåga, i den mån det är möjligt.

 

8. LEVERANTÖRENS RÄTTIGHETER

Användargenererat innehåll: Leverantören gör inget anspråk på äganderätten till innehåll som Användaren registrerar i Applikationen. Leverantören har rätt att ta del av all information som registreras i Applikationen av Användaren, för att kunna kontrollera att Användarvillkoren efterlevs. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort innehåll från Applikationen om Leverantören anser att det strider mot Användarvillkoren eller i övrigt inte är förenligt med Applikationens syfte.

Immateriella rättigheter: Leverantören äger samtliga rättigheter hänförliga till Applikationen och Leverantörens verksamhet, såsom Applikationens mjukvara, källkod, logotyp, Webbplatsens domän, Leverantörens och Applikationens varumärke, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter (med undantag för eventuella rättigheter som ägs av Leverantörens licensgivare eller annan Tredje part). Leverantören överlåter eller överför inga av sina immateriella rättigheter till någon annan med anledning av Användarvillkoren eller Tjänstevillkoren.

Kommersiell användning: Användaren garanterar att denne inte ska kommersiellt exploatera innehållet från Applikationen på något sätt. Det är inte tillåtet att använda bilder, texter eller annat material som tillhör Leverantören i samfund, organisationer, näringsverksamhet eller i andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul.

Anonymisering: Leverantören har rätt att anonymisera Personuppgifter och samtliga data som genereras i samband med Användarens användning av Applikationen och nyttjande av Tjänst. Leverantören har även rätt att fritt använda, lagra och dela sådan anonymiserade data utan begränsning i tiden, inklusive rätt att använda anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål för utveckling av Leverantörens tjänster, inbegripet Applikationen.

Loggföring: Leverantören använder viss loggföring över Applikationens användande för att bland annat genomföra felsökningar, utreda missbruk, analysera intrång, analysera användningen av Applikationen samt lämna uppgifter till myndigheter om det krävs, och om det är möjligt ska icke nödvändiga Personuppgifter vid sådana fall uteslutas från Behandlingen.

Underleverantör: Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina avtalsenliga åtaganden och förpliktelser som framgår av avtal som ingåtts med Användaren.

 

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar inte för:

      - uppgifter, material, filer eller information som Användaren tillhandahåller
      - Tredje parts innehåll som länkats till eller från Applikationen,
      - avbrott i tillgängligheten som orsakas av omständighet som Användaren ansvarar för 
        eller på grund av fel i Användarens utrustning/hårdvara, programvara eller fel i
        programvara som utgör tredjepartsprodukt eller anslutande nätverk,
      - virus eller annat angrepp i Applikationen, eller
      - fel, dröjsmål eller skada som beror på Tredje parts applikationer, plugin eller liknande.

Part kan inte hållas ansvarig för följdskador, utebliven vinst och/eller andra indirekta skador.

 

10. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Part är befriad att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden Parten till Leverantören

Som Befriande omständighet ska anses exempelvis, men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, avbrott i energiförsörjning, mobilisering, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och därmed jämställda omständigheter.

Om Användaren inte har kunnat genomföra ett bokat videomöte på den bokade dagen och tiden för Rådgivningstjänsten på grund av Befriande omständighet som drabbat Leverantören eller Leverantörens underleverantör, har Användaren rätt till ombokning eller återbetalning av erlagt belopp för sådant inbokat men ej genomfört videomöte. Användaren har därutöver inte rätt till någon ytterligare ersättning eller annan kompensation från Leverantören.

 

11. ÄNDRINGAR

Applikationen: Leverantören har rätt att när som helst fritt ändra Applikationens interaktionsdesign, layout, innehåll, funktioner och liknande, utan att meddela det i förväg. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

Leverantörens ansvar är under samtliga omständigheter begränsat till ansvar för direkt och styrkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande de avgifter för Tjänsten som Användaren har betalat till Leverantören under det senaste kalenderåret, under förutsättning att annat inte följer av tvingande lag eller om Leverantören har agerat med grov vårdslöshet eller med uppsåt.

Tjänster: Leverantören har rätt att när som helst erbjuda tilläggstjänster, nya tjänster, förändra utbudet av sina tjänster och rätt att upphöra med tillhandahållandet av tjänster och/eller Applikationen, utan föregående meddelande därom till Användaren. Vid sådana fall har Användaren inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Leverantören. Om Användaren inte har kunnat genomföra ett bokat videomöte på den bokade dagen och tiden för Rådgivningstjänsten på grund av att Leverantören har upphört med tillhandahållandet av den bokade Rådgivningstjänsten ifråga (och/eller bokad Tolkningstjänst), har Användaren rätt till återbetalning av eventuellt erlagt belopp för sådant inbokat men ej genomfört videomöte. Användaren har därutöver inte rätt till någon ytterligare ersättning eller annan kompensation från Leverantören.

Villkorsändringar: Leverantören förbehåller sig rätten att fritt ändra Användarvillkoren från tid till annan och Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om de gällande Användarvillkoren. Meddelanden om sådana förändringar kan meddelas via Applikationen och/eller e-post. Vid var tid gällande Användarvillkor finns publicerade i Applikationen. Användaren har rätt att säga upp de avtal som ingåtts med Leverantören till omedelbart upphörande, om Leverantörens förändringar av avtalsvillkoren är till väsentlig nackdel för Användaren. Vid sådana fall har Användaren rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte. Användaren har därutöver inte rätt till någon ytterligare ersättning eller annan kompensation från Leverantören.

 

12. ÖVERLÅTELSE

Leverantören har rätt att, helt eller delvis, överföra och/eller överlåta avtal som ingåtts mellan Leverantören och Användaren, sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtal som ingåtts mellan Leverantören och Användaren, till någon annan fysisk eller juridisk person utan Användarens medgivande.

Användaren har inte rätt att, helt eller delvis, överföra och/eller överlåta avtal som ingåtts mellan Leverantören och Användaren, sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtal som ingåtts mellan Leverantören och Användaren, till någon annan fysisk eller juridisk person utan Leverantörens föregående skriftliga godkännande.

 

13. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i Användarvillkoren eller annat avtalsvillkor i avtal som ingåtts mellan Användaren och Leverantören helt eller delvis skulle befinnas icke verkställbar eller ogiltig av allmän domstol, skiljenämnd eller Allmänna reklamationsnämnden, ska det inte innebära att avtalsvillkoren i sin helhet är ogiltiga. I stället ska den aktuella bestämmelsen i övriga delar samt alla övriga bestämmelser i avtalet vara gällande, och Leverantören ska göra nödvändiga förändringar av avtalsvillkoren för att vidmakthålla avtalets syfte, struktur och anda.

 

14. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Tillämplig lag: Användarvillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan en Privatanvändare och Leverantören ska i första hand försöka lösas mellan Parterna.

Konsumenten har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

E-post: www.arn.se 

Postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Dessutom kan konsumenten lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenten har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Om Leverantören och konsumenten ifråga inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Allmän domstol: Tvister som uppstår mellan en Företagsanvändare och Leverantören ska bli slutligt avgjord av allmän domstol i Stockholm med tingsrätten som första instans.

 

15. LEVERANTÖRENS FÖRETAGS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Om Användaren har några frågor eller funderingar avseende innehållet i dessa Användarvillkor eller andra avtalsvillkor som gäller mellan Användaren och Leverantören, kan Användaren kontakta Leverantören via följande kontaktuppgifter:

Firma: Alex AB (publ)
Org. nr.: 559338–7698
E-post: kundservice@alexapp.se
Adress: Birger Jarlsgatan 36, 114 24 Stockholm 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata