Att hindra ett skyddsombud att fullgöra sina uppgifter 

Skyddsombud är fackligt förtroendevalda som i en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet verkar för att förebygga och identifiera arbetsmiljöproblem. Det uppkommer dock situationer då skyddsombudets arbete försvåras eller förhindras. I målet AD 2023 nr 34 behandlas frågan om arbetsgivaren hindrat ett skyddsombud från att fullgöra sina uppgifter. Nedan följer en redogörelse för det aktuella målet och om regler som berörs i målet.

Vad gällde tvisten? 

Målet gällde ett bolag som hade nedmonterat ett stängsel på området för bolagets ordinarie verksamhet. Bolaget hade inte underrättat huvudskyddsombudet om detta och inte heller låtit denne delta i planeringen inför nedmonteringen.

Frågan uppkom om arbetsgivaren hade hindrat huvudskyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter.

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

I 6 kap. arbetsmiljölagen finns regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare gällande arbetsmiljön. Av 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen framgår att skyddsombudet ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Ombudet ska vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt delta vid planering av exempelvis arbetsprocesser och arbetsorganisation. Skyddsombudets rätt att delta i planeringen gäller varje stadie av planeringen som är av betydelse för arbetsmiljön (prop. 1976/77:149). Av paragrafens tredje stycke framgår att arbetsgivaren är skyldig att underrätta skyddsombudet om förändringar som är av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Ett skyddsombud får enligt 6 kap. 10 § inte hindras att fullgöra sina uppgifter. Det följer även av 3 § förtroendemannalagen där det stadgas att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Ett sådant hinder kan enligt Arbetsdomstolens praxis exempelvis vara att inte låta skyddsombudet delta i planeringen enligt 6 kap. 4 § arbetsmiljölagen.

Arbetsdomstolens bedömning 

Bolaget hade i samband med nedmonteringen av stängslet vidtagit åtgärder för att förhindra olyckor. Detta indikerade enligt Arbetsdomstolen på att bolaget hade ansett att nedmonteringen haft betydelse för arbetsmiljön på kajen. Om skyddsombudet hade involverats skulle denne kunnat påfordra en riskbedömning och verka för att åtgärder vidtogs för en tillfredsställande arbetsmiljö. Detta faktum kvarstår även om Bolagets åtgärder i och för sig varit tillräckliga och det ska därför enligt domstolen inte tillmätas någon betydelse.

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att bolagets beslut att inte underrätta skyddsombudet om nedtagningarna av stängslet eller låtit honom delta i planeringen av förändringarna i fråga hade hindrat honom i uppdraget som skyddsombud.

Bolaget ansågs därför ha brutit mot 6 kap 4 § arbetsmiljölagen, 6 kap 10 § arbetsmiljölagen och 3 § förtroendemannalagen. Bolaget blev skyldig att betala allmänt skadestånd till skyddsombudet för att ha brutit mot lagarna och till förbundet för att ha brutit mot förtroendemannalagen.

Sammanfattningsvis 

Det aktuella målet tydliggör vikten av samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombudet. Det kan vara svårt att veta hur förändringar i verksamheten bör hanteras och vilka skyldigheter arbetsgivare har gentemot ett skyddsombud. 

Vi på Alex AB (publ.) är experter inom arbetsrätt. Oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare är du välkommen att kontakta oss med frågor och rådgivning vad avser bland annat skyddsombudets arbetsmiljöansvar. Boka gärna in ett inledande 30 minuters samtal med oss på alexapp.se!

 

Skador vid distansarbete

Det har blivit allt vanligare med distansarbete. Med en ökad möjlighet till distansarbete följer frågor om arbetsgivaren och arbetstagarens ansvar vid sådant arbete. Under våren 2023 behandlade Högsta förvaltningsdomstolen ett mål (mål nr. 441–22) gällande en eventuell arbetsskada som inträffat vid arbete på distans. Den fråga som domstolen behandlade var vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada. 

Begreppet arbetsskada

Med arbetsskada avses enligt 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken en skada som uppkommit till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. För att skadan eller olycksfallet ska utgöra en arbetsskada krävs det ett samband mellan den försäkrades arbete och olyckan. Den som drabbas av en arbetsskada kan få ekonomisk ersättning för nödvändiga vårdkostnader. 

En arbetstagare som förvärvsarbetar i Sverige är enligt arbetsskadeförsäkringen försäkrad för arbetsskador. Arbetsskadeförsäkringen är en del av den allmänna socialförsäkringen. 

Målets bakgrund 

Mål 441–22 gällde en arbetstagare som arbetade som en producent. Arbetsgivaren hade beordrat att producentens arbete skulle utföras på distans för att minska spridningen av Covid-19. 

Under tiden som arbetstagaren arbetade hemifrån lossnade en strömkabel till datorn som föll ned på golvet. Arbetstagaren hade böjt sig ned för att ta upp kabeln samtidigt som hans treårige son, som lekt under skrivbordet, rest sig upp. Detta ledde till att sonens huvud och arbetstagarens haka stötte mot varandra. Till följd av detta hade arbetstagare ådragit sig en tandskada. 

Underinstansernas bedömning

Försäkringskassan bedömde skadan som en arbetsskada. Allmänna ombudet för socialförsäkringen menade dock att beslutet skulle upphävas då kravet på samband mellan arbete och olycka enligt ombudet bör ställas högre vid arbete hemifrån. Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade därför Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att arbetstagarens hem var att jämställa med hans arbetsplats vid olyckstidpunkten. Förvaltningsrätten hänvisade till arbetsgivarens anvisningar om hemarbete samt det faktum att olyckan skedde när arbetstagaren utförde sina arbetsuppgifter och ett samband mellan arbete och skada därmed fanns. 

Förvaltningsrättens dom överklagades av Allmänna ombudet till Kammarrätten i Stockholm som även de avslog överklagandet med hänvisning till olyckans samband med arbetet. Kammarrätten menade att det saknades stöd för att det skulle vara ett mer direkt samband mellan olyckan och arbetet när olyckan inträffar under hemarbete. 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en grundläggande förutsättning för att samband mellan arbete och olycka ska föreligga är att olyckan inträffar när den försäkrade utför sitt arbete. Det måste dock vägas in vad som orsakat olyckan. Samtliga olyckor som inträffar när en arbetstagare utför arbete i hemmet ska alltså inte bedömas som olycksfall i arbetet, exempelvis då olyckan inträffat till övervägande del på grund av privata omständigheter. 

Vidare konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det vid bedömningen av om en arbetsskada har inträffat saknar betydelse om arbetet hemifrån har skett frivilligt eller till följd av en uppmaning av arbetsgivaren. 

Arbetstagaren hade i aktuellt mål råkat ut för en olycka när han utförde arbete. Olyckan inträffade genom att arbetstagaren sammanstötte med sin sons huvud, en omständighet som enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebar att olyckan till övervägande del hade sin grund i arbetstagarens privatliv. Ett sådant samband mellan olyckan och arbetet som enligt socialförsäkringsbalken krävs för att det ska vara fråga om en arbetsolycka bedömdes därför saknas. Arbetstagaren ansågs inte ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. 

Sammanfattningsvis

För att en olycka ska vara att betrakta som en arbetsskada krävs ett samband mellan arbetet och olyckan. Av målet följer att en skada som uppstår i samband med arbete hemifrån ska bedömas mer restriktivt än en skada som uppstår på en arbetsplats. Anledningen till detta är att olyckor som uppstår i hemmet inte alltid är hänförliga till arbetet även om de inträffar under tiden arbetet utförs. 

Ett samband mellan olyckan och arbetet anses enligt domstolen föreligga om orsaken till olyckan till övervägande del kan anses vara arbetsrelaterad. Bedömningen ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte göras annorlunda om arbetet hemifrån är frivilligt eller ej. 

Vi på Alex AB (publ.) är experter inom arbetsrätt. Oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare är du välkommen att kontakta oss med frågor och rådgivning vad avser arbetsskador, distansarbete eller med andra arbetsrättsliga frågor. Boka gärna in ett inledande 30 minuters samtal med oss på alexapp.se! 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata