Allmänna uppdragsvillkor (2023:1)

1. Inledning och uppdragets omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som vi, Alex AB (publ), tillhandahåller er, våra klienter. För ett specifikt uppdrag för er (”uppdraget”) gäller dessa allmänna villkor med de eventuella tillägg och ändringar som anges i vår uppdragsbekräftelse eller i skriftligt avtal som hänvisar till dem. Dessa villkor gäller inte för rådgivningsmötena i appen aLex. För att läsa mer om de allmänna villkoren för rådgivningsmötena i appen aLex kan du i ett inloggat läge i appen aLex hitta dessa under ”mitt konto”.

Alla aspekter och frågeställningar inom ett ärende ska anses vara ett enda uppdrag även om det handhas av flera olika personer/grupper inom Alex AB (publ) eller om flera separata fakturor ställs ut.

1. 2 Omfattningen av uppdraget – som senare kan komma att ändras – anges uppdragsbekräftelse eller avtal eller överenskoms på annat sätt med er i början av uppdraget (på er begäran tillhandahåller vi alltid en skriftlig uppdragsbekräftelse). Inom denna ram åtar vi oss att på alla skäliga sätt anstränga oss för att effektivt biträda er och i tid tillhandahålla högkvalitativa arbetsresultat och råd.

1.3 Vi är skyldiga att följa olika regler och lagar, bland annat om åtgärder mot penningtvätt, hantering av insiderinformation samt begränsningar gällande handel i finansiella instrument.

1.4 Våra arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras för oss och de instruktioner ni lämnar oss. Ni kan därför inte förlita er på dem i ett annat uppdrag eller använda dem för ett annat ändamål än för det uppdrag och ändamål de lämnades.

1.5 Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

1.6 Om vi inte avtalat annat, är den information som framgår av tillhandahållna utkastversioner av våra dokument endast preliminär och den gällande informationen framgår av lydelsen av våra slutliga versioner av sådana dokument.

1.7 Om vi inte avtalat annat, omfattar vår rådgivning i uppdraget inte möjliga skattekonsekvenser.

1.8 Vi lämnar bara råd om och utifrån rättsläget i Sverige. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget i andra jurisdiktioner. Detta gör vi dock endast för att dela med oss av vår erfarenhet och det utgör inte juridisk rådgivning. Vi bistår er dock gärna med att inhämta nödvändig rådgivning från jurister i den relevanta jurisdiktionen.

1.9 Samtidigt som det är vår policy att i vissa fall på generell basis (till exempel genom nyhetsbrev) informera om utvecklingen på det juridiska området, är våra arbetsresultat och råd i ett specifikt uppdrag baserade på rättsläget vid den tidpunkt dessa lämnas. Om vi inte avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera dem med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

2. Identitetskontroll; misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering

2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera bland annat klientens och vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Vi kan därför komma att be er att förse oss med bland annat identitetshandlingar och annan information. Nya klienter kan också komma att tillfrågas om referenser.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta er om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

3. Angivande av VAT-nummer

När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, dvs. när vi inte är skyldiga att debitera svensk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning.
Om ni motsätter er att vi gör det är vi förhindrade att biträda er.

4. Intressekonflikter och sekretess

5.1 All icke-offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från er, eller om er eller er verksamhet eller andra affärsangelägenheter, kommer vi att behandla som strikt konfidentiell. Vi kommer inte att avslöja sådan information för någon, förutom i enlighet med era instruktioner, tillämplig lag eller behörig domstols dom eller beslut. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster till er.

6. Kommunikation

6.1 Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via e-post och Internet även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

6.2 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post till oss via telefon eller på annat lämpligt sätt.

7. Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss men ni har rätt att använda dem för de ändamål för vilka de lämnats er. Om inte annat avtalats, får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi genererat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

8. Uppdragsreferens

När ett uppdrag blivit allmänt känd får vi i vår marknadsföring lämna kortfattad information om vårt deltagande i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter, till exempel genom referens till uppdraget i offerter. Om vi har anledning att anta att ni kommer att reagera negativt kommer vi dock att begära ert medgivande innan vi lämnar sådan information.

9. Debriefing

I syfte att tillförsäkra att vi kontinuerligt håller högsta möjliga kvalitet på våra tjänster uppskattar vi om ni efter avslutat uppdrag vill genomföra en debriefing tillsammans med oss.

10. Arvode

10.1 För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode, bestämt enligt nedan, jämte tillämplig mervärdesskatt.

10.2 Om vi inte avtalat annat bestäms vårt arvode med beaktande av uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom handläggarnas skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter. Som stöd anger vi internt en timarvodestariff för varje jurist baserat på hans eller hennes kunskaper, skicklighet och erfarenhet. Vi reviderar våra tariffer årligen.

10.3 På er begäran kan vi inför uppdraget förse er med en uppskattning av vårt arvode och löpande hålla er underrättad om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris.

10.4 På er begäran kan vi också, beroende på uppdragets natur, överenskomma om fast arvode, arvodestak eller annat arvodesarrangemang.

11. Utlägg

I samband med vårt arbete har vi rätt att göra utlägg för kostnader med anknytning till uppdraget, såsom kostnader för registreringsavgifter, översättning, bud, resor, logi eller andra rådgivare. Vi kommer att samråda med er innan vi gör utlägg för några betydande sådana kostnader. Utöver vårt arvode har vi rätt till ersättning för alla skäliga och verifierade uppdragsrelaterade utlägg. Vi gör inga påslag på sådana utlägg när vi debiterar dem till er förutom med tillämplig mervärdesskatt.

12. Fakturering m.m.

12.1 Vi fakturerar er i egenskap av klient – genom delfakturering eller fakturering à conto – vanligtvis månadsvis.

12.2 Delfaktura avser slutligt arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. À conto avser preliminärt arvode, utan bestämd anknytning till viss del av vårt arbete. Vid fakturering à conto sker slutlig reglering i en slutfaktura.

12.3 Våra fakturor förfaller till betalning 15 dagar från fakturadatum (eller den dag som anges i fakturan). Vid försenad betalning debiterar vi dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635).

12.4 Om ni ber oss adressera en faktura till någon annan kan vi komma att göra det endast om det är uppenbart att det inte strider mot lag, att nödvändig identitetskontroll m.m. skett (se punkt 2.1) och ni, om vi så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och sådan fakturamottagare uppkommer inte.

13. Förskottsbetalning

13.1 Vi kan komma att begära förskottsbetalning innan vi utför arbete för er eller gör utlägg för kostnader för er räkning. En sådan begäran är ingen uppskattning (eller begränsning) av vårt arvode eller kostnader.

13.2 Förskottsbetalade medel deponeras på ett klientmedelskonto avskilda från våra egna medel och hanteras i enlighet med god sed. Vi får använda sådana medel för betalning av våra fakturor (men detta påverkar inte er rätt att göra invändningar mot dessa fakturor), förutsatt att vi inte har erhållit förskottet för annat specifikt ändamål.

14. Ansvar för rättegångskostnader, rättsskyddsförsäkring m.m.

14.1 Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att betala – helt eller delvis – den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive arvode för juridiskt biträde). Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor.

14.2 Om uppdraget avser en tvist kan er eventuella rättsskyddsförsäkring täcka vissa av era och er motpartskostnader. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse måste ni betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor.

15. Andra rådgivare och fackmän

15.1 Uppdraget kan kräva att också andra rådgivare eller fackmän biträder er. På er begäran bistår vi er gärna med att identifiera, kontraktera, informera eller instruera sådana rådgivare och fackmän.

15.2 En fullmakt från er för oss att kontraktera eller instruera sådana andra rådgivare eller fackmän innebär befogenhet för oss att för er räkning acceptera en begränsning av deras ansvar.

15.3 Alla era andra rådgivare och fackmän (oavsett om de identifierats, kontrakterats, informerats eller instruerats genom oss) ska anses vara oberoende från oss. Vi tar inget ansvar för sådana andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras råd eller andra tjänster (oavsett om de rapporterar till oss eller om deras råd och andra tjänster vidarebefordras till er genom oss). Det är vidare ert, och inte vårt, ansvar att betala sådana andra rådgivares och fackmäns arvoden och kostnader (oavsett om dessa faktureras oss eller er). Deras fakturor kommer normalt att adresseras direkt till er.

16. Kontaktpersoner på byrån; förfarande vid klagomål och krav

16.1 För att jurister att utses till klientansvarig och er primära kontaktperson inom byrån.

16.2 Om ni har synpunkter på hur vi hanterar uppdraget är det viktigt för oss att få veta det. I första hand bör ni vända er till den ärende- eller klientansvarige. Ni kan också vända er till chefsjurist Anita Fink Knudsen anita.fink.knudsen@alexapp.se eller Alex AB (publ) VD Carmen Elfgren carmen.elfgren@alexapp.se.

16.3 Krav gentemot oss ska skriftligen framställas till VD Carmen Elfgren. så snart ni fått, eller borde ha fått, kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav som har sin grund i skatte- eller annat myndighetskrav gentemot er får inte framställas senare än tre månader efter den dag sådant krav framställdes mot er. Krav som i annat fall har sin grund i omständighet som inte var känd för er eller kunde ha varit känd för er om ni genomfört rimliga efterforskningar senast per dagen för vår sista faktura avseende uppdraget, till vilket kravet hänför sig, får inte framställas senare än tre månader efter den dag omständigheterna blev kända för er eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar. Andra krav får inte framställas senare än 12 månader efter dagen för vår sista faktura avseende uppdraget, till vilket kravet hänför sig. Under alla förhållanden måste ni väcka talan mot oss inom tre år från dagen för vår sista faktura avseende uppdraget, till vilket kravet hänför sig. Om inte fristerna ovan efterlevs förlorar ni rätten till eventuell ersättning.

16.4 Om ert krav har sin grund i skatte- eller annan myndighets eller en tredje mans krav mot er, ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning, förutsatt att vi – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som anges i dessa allmänna villkor eller som i övrigt gäller för uppdraget – håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förliker eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke ska vi inte ha något ansvar för kravet.

16.5 Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogration eller överlåtelse.

17. Ansvarsbegränsningar

17.1 Er förbindelse i uppdraget är med Alex AB (publ) endast och inte med någon fysisk eller juridisk person som har anknytning till Alex AB (publ), även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. I den utsträckning annat inte följer av tvingande lag ska därför ingen fysisk eller juridisk person med anknytning till Alex AB (publ) (exempelvis aktieägare, delägare eller anställd) ha något individuellt ansvar gentemot er samt ska dessa allmänna villkor (inklusive ansvarsbegränsningarna som anges i dem) gälla till förmån för alla dessa fysiska och juridiska personer.

17.2 Om vi inte avtalat annat, är vi inte ansvariga gentemot er för fullständigheten eller riktigheten av den information som ni eller andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva, aktieägare eller personal.

17.3 Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

17.4 Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

17.5 Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är vi inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni, som en konsekvens av våra arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

17.6 Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med belopp som ni kan erhålla under försäkring ni har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till.

17.7 Om flera rådgivare avser samma förlust eller skada ska vårt ansvar begränsas till den del av förlusten eller skadan som i storlek förhåller sig till hela förlusten eller skadan på samma sätt som vårt arvode i storlek förhåller sig till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade.

17.8 Om annan rådgivares ansvar gentemot er är mer begränsat än vårt ansvar ska eventuellt ansvar som vi har gentemot er till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med sådan annan rådgivare reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar gentemot er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till oss).

17.9 Om inte annat följer av denna punkt 17.9 är vi inte ansvariga gentemot någon tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd. Om vi på er begäran medger att en tredje man får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd eller om vi på er begäran ställer ut intyg eller utlåtande eller likande till en tredje man, ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan därför hållas ansvariga i förhållande till en sådan tredje man endast i samma utsträckning som vi kan hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att bli skyldiga att betala till en sådan tredje man ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och sådan tredje man uppkommer inte.

18. Ansvarsförsäkring

Vi upprätthåller för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring i If Försäkringar.

19. Uppsägning och frånträdande

Ni har rätt att när som helst säga upp vårt uppdrag. Av tillämplig lag följer i vilka fall vi har rätt eller skyldighet att frånträda uppdraget. Vid uppsägning eller vårt frånträdande måste ni betala för vårt arbete och de kostnader vi haft t.o.m. dagen för uppdragets upphörande eller vårt frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor.

20. Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår hemsida; www.alexapp.se, och tillställs er på begäran. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjats efter det att den förändrade versionen publicerats på vår hemsida.

21. Personuppgifter

Som ett led i vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter, vilket sker enligt vår från tid till annan gällande personuppgiftspolicy som återfinns på vår hemsida.

22. Språkversioner

Dessa allmänna villkor finns i en svensk- och en engelskspråkig version. För klienter med säte eller hemvist i Sverige gäller den svenskspråkiga versionen. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

23. Tvistelösning

23.1 Med undantag för vad som anges i punkt 22.2 ska tvist som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (se institutets hemsida, www.sccinstitute.com, för de aktuella reglerna m.m.). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

23.2 Vi har alltid rätt att driva in våra förfallna fordringar på er genom ansökan om betalningsföreläggande eller i allmän domstol. Vi har då rätt att väcka talan mot er antingen vid den domstol där ni har ert säte eller er hemvist, eller vid Stockholms tingsrätt, Sverige.

24. Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar med anledning av dem, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata