Vad innebär sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck enligt diskrimineringslagen? 

Sexuell läggning definieras i diskrimineringslagen som någon som är av homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. I förarbetena till lagen har lagstiftaren uttryckt att dessa tre kategorier innebär att alla människors sexuella läggningar omfattas av lagen. Även en arbetsgivares felaktiga antaganden om en arbetstagares läggning ska således omfattas. Det görs dock en skillnad mellan sexuell läggning och sexuella beteenden. Förutsättningen för att omfattas av bestämmelsen är därför att de sexuella variationerna eller uttryckssätten har ett naturligt samband till de tre kategorierna men även att det inte rör sig om ett sexuellt beteende, exempelvis kan inte pedofili anses omfattas av lagen även om personen ifråga också är homo- eller heterosexuell. 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck definieras i diskrimineringslagen som någon som inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Av förarbetena till lagen förtydligas att denna punkt inte har skarpa avgränsningar men att det utgör ett förbud mot diskriminering av transpersoner, en term som används som ett paraplybegrepp för bland annat transsexuella, transvestiter, intersexuella, intergender och transgenderister. Lagstiftarens avsikt med bestämmelsen är att det dels är en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur denne uttrycker sitt sociala kön exempelvis med kläder, kroppsspråk eller smink och frisyr som påverkar. Tanken är att den som identifierar sig eller uttrycker sig som exempelvis transsexuell ska kunna åberopa diskrimineringsförbuden. 
 

Vad anses vara diskriminering på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck? 

För att utgöra diskriminering måste en person missgynnas jämfört med någon annan i en jämförbar situation, och det måste finnas ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna enligt lagen, där sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck sådana grunder. Det är dock möjligt att särbehandling av någon på dessa grunder kan rättfärdigas om det är ett avgörande yrkeskrav, finns ett berättigat syfte med åtgärden och att åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. 

För dig som arbetstagare 

Vad har du för rätt att inte diskrimineras på grund av din sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck? 

Som arbetstagare har du rätt att inte bli diskriminerad på grund av din sexuella läggning, din könsöverskridande identitet eller uttryck varken direkt eller indirekt. Du har rätt att få anställning, behålla din provanställning eller uppdrag på lika villkor, oberoende av ovanstående, om det inte finns berättigade skäl och åtgärden är lämplig och nödvändig. Samma rätt gäller på arbetsplatsen. Om diskriminering misstänks, måste arbetsgivaren utreda och vidta åtgärder för att förhindra framtida fall. 

Var kan du vända dig om något känns fel? 

Om något känns fel med bemötande av någon av dina kollegor bör du ta upp det med din arbetsgivare som har ett arbetsmiljöansvar. Om något känns fel med bemötandet från din arbetsgivare eller potentiellt framtida arbetsgivare bör även detta tas upp. Du kan vända dig till ditt skyddsombud på din arbetsplats samt till Diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan alternativt väcka talan vid behörig tingsrätt. 
 

För arbetsgivare 

Vad bör ni som arbetsgivare tänka på för att undvika diskriminering på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck? 

Som arbetsgivare har ni ett ansvar att inte diskriminera arbetstagare på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering. Det är viktigt att motivera era beslut på rättsligt godtagbara grunder, fria från skillnader mellan personer. Om en arbetstagare inte får anställningen, bör det exempelvis bero på att andra kandidater är bättre kvalificerade för tjänsten. Alternativt kan det finnas ett berättigat syfte där åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. Ni har även en skyldighet att utreda påstådd diskriminering och vidta åtgärder för att förhindra framtida incidenter. 
 

Vad riskerar ni som arbetsgivare om diskriminering uppstår? 

Ni som arbetsgivare riskerar att få betala diskrimineringsersättning för parten som blivit utsatt för diskriminering. Det gäller både om ni som arbetsgivare diskriminerar en potentiell eller nuvarande arbetstagare, men även om ni inte förhindrar diskriminering på arbetsplatsen anställda emellan. Vid uppsägning på felaktiga grunder som ogiltigförklaras av domstolen riskerar ni även att antingen behöva återanställa arbetstagaren eller ekonomiskt kompensera för den felaktiga uppsägningen. Även dokument och policys som indirekt missgynnar en grupp på grund av deras etniska tillhörighet kan bli utan verkan. Prövning kan ske både genom DO och i förlängningen genom talan i Arbetsdomstolen eller tingsrätten. 

Sammanfattningsvis

  • Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck är två av diskrimineringsgrunderna för skydd mot diskriminering i diskrimineringslagen som gäller bland annat inom arbetslivet.  
  • Arbetstagaren kan både direkt och indirekt missgynnas.  
  • Det är viktigt att arbetsgivaren både inför anställning samt under anställningstiden eller uppdragstiden, och även inför förlängning eller uppsägning av tjänst eller uppdrag ser till att inte missgynna en arbetstagare på grund av dennes sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 
  • Det är även viktigt att arbetsgivaren utreder påstådd diskriminering samt i förekommande fall vidtar aktiva åtgärder för att förhindra att liknande situationer inte uppstår i framtiden.  
  • Det är dock möjligt att särbehandling på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck kan rättfärdigas om det finns ett berättigat syfte och att åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. 
  • Om diskriminering uppstår riskerar arbetsgivaren anmälan till
  • Diskrimineringsombudsmannen och/eller rättsprocess samt att få stå för diskrimineringsersättning samt eventuella skadestånd. 
      

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata