Vad anses vara diskriminering på grund av etnisk tillhörighet? 

För att utgöra diskriminering måste en person missgynnas jämfört med någon annan i en jämförbar situation, och det måste finnas ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna enligt lagen, där etnisk tillhörighet är en sådan grund. Det är dock möjligt att särbehandling av någon på grund av etnisk tillhörighet kan rättfärdigas om det är ett avgörande yrkeskrav, finns ett berättigat syfte med åtgärden och om åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet.    
 
Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet har prövats av Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO har bland annat ansett att ett krav på EU-medborgarskap utgjorde diskriminering i ett fall där den arbetssökande hade permanent uppehållstillstånd och arbetstillstånd. I ett annat fall ansåg DO att ett företag som tog hänsyn till etnisk tillhörighet vid tillsättning av chefstjänster inte var okej trots att det utgjorde positiv särbehandling. Detta i och med att det inte är möjlighet att positivt särbehandla någon på den diskrimineringsgrunden. I ytterligare ett fall menade DO att det fanns en risk för att en policy om uppmuntran av svenska som språk för gemensam kommunikation kunde utgöra indirekt diskriminering mot arbetstagare som inte hade svenska som modersmål. I fallet var kommunens syfte en inkluderande och god arbetsmiljö vilket ansågs vara ett berättigat syfte där åtgärden på det stora hela var lämplig och nödvändig. DO noterade även att kommunen arbetade aktivt med att hantera risker kopplat till detta, och valde utefter en samlad bedömning därför att avsluta ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. DO ville dock understryka risken med en sådan typ av policy. 

För dig som arbetstagare 

Vad har du för rätt att inte diskrimineras på grund av din etniska tillhörighet? 
Som arbetstagare har du rätt att inte bli diskriminerad på grund av din etniska tillhörighet, varken direkt eller indirekt. DO och AD har identifierat flera fall där missgynnande på grund av etnisk tillhörighet varit otillåtet. Du har rätt att få anställning, behålla din provanställning eller uppdrag på lika villkor, oberoende av din etniska tillhörighet, om det inte finns berättigade skäl och åtgärden är lämplig och nödvändig. Samma rätt gäller på arbetsplatsen. Om diskriminering misstänks, måste arbetsgivaren utreda och vidta åtgärder både för det som skett och för att förhindra framtida fall av diskriminering. 
 

Var kan du vända dig om något känns fel? 

Om något känns fel med bemötande av någon av dina kollegor bör du ta upp det med din arbetsgivare som har ett arbetsmiljöansvar. Om något känns fel med bemötandet från din arbetsgivare eller potentiellt framtida arbetsgivare bör även detta tas upp. Du kan vända dig till ditt skyddsombud på din arbetsplats samt till DO och göra en anmälan alternativt väcka talan vid behörig tingsrätt. 
 

För er som arbetsgivare 

Vad bör ni som arbetsgivare tänka på för att undvika diskriminering på grund av etnisk tillhörighet? 

Som arbetsgivare har ni ett ansvar att inte diskriminera arbetstagare på grund av etnisk tillhörighet och att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering. Det är viktigt att motivera era beslut på rättsligt godtagbara grunder, fria från särbehandling av personer på grund av deras etniska tillhörighet. Om en arbetstagare inte får en anställning, bör det till exempel bero på att andra kandidater är bättre kvalificerade för tjänsten och inte på grund av individens etnicitet. I vissa fall kan det dock finnas ett berättigat syfte där åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet.  
 
Ni har även en skyldighet att utreda påstådd diskriminering och vidta åtgärder för att förhindra framtida incidenter. DO har exempelvis lyft att om en kommun tillgodoser en brukares önskemål om att kunna välja bort vissa personer på grund av etnisk tillhörighet eller utländsk bakgrund anses det vara diskriminering, om det kommer till uttryck i arbetsledningen eller i samband med rekryteringen. 

Vad riskerar ni som arbetsgivare om diskriminering uppstår? 

Ni som arbetsgivare riskerar att få betala diskrimineringsersättning för parten som blivit utsatt för diskriminering. Det gäller både om ni som arbetsgivare diskriminerar en potentiell eller nuvarande arbetstagare, men även om ni inte förhindrar diskriminering på arbetsplatsen anställda emellan. Vid uppsägning på felaktiga grunder som ogiltigförklaras av domstolen riskerar ni även att antingen behöva återanställa arbetstagaren eller ekonomiskt kompensera för den felaktiga uppsägningen. Även dokument och policys som indirekt missgynnar en grupp på grund av deras etniska tillhörighet kan bli utan verkan. Prövning kan ske både genom DO och i förlängningen genom talan i Arbetsdomstolen eller tingsrätten. 

Sammanfattningsvis

  • Trakasserier och sexuella trakasserier är två varianter av diskriminering enligt diskrimineringslagen 
  • För att utgöra trakasserier ska uppträdandet kränka någons värdighet och ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna uppräknade i lagen. 
  • För att utgöra sexuella trakasserier ska uppträdandet kränka någons värdighet och vara av sexuell natur. 
  • Det är viktigt att arbetsgivaren utreder påstådda trakasserier eller sexuella trakasserier samt i förekommande fall vidtar aktiva åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.  
  • Om diskriminering uppstår riskerar arbetsgivaren anmälan till DO och/eller en rättsprocess samt att behöva betala diskrimineringsersättning. 
      

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata