Turordningsregler

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att iaktta turordningsregler enligt vad som anges i 22 § Lag (1982:80) om anställningsskydd "LAS". Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan turordningen i stället bestämmas genom en överenskommelse mellan arbetsgivare och facklig organisation som innehar kollektivavtalsställning.

Sedan oktober 2022 har alla arbetsgivare möjlighet, oavsett antalet turordningskretsar, att innan turordningen fastställs, undanta högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Begreppet ”särskild betydelse” syftar till att motverka en godtycklig bedömning från arbetsgivarens sida av vilka arbetstagare som ska undantas. Enligt anställningsskyddslagens förarbeten framgår dock att arbetstagare inte med framgång kan hävda att arbetsgivaren gjort en missbedömning av vem som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Däremot kan arbetsgivarens bedömning angripas om den strider mot diskrimineringslagstiftningen eller om den varit föreningsrättskränkande (se prop. 2021/22:176 s. 453 samt AD 2005 nr 32).

Om undantag från turordningen har gjorts, får inga ytterligare undantag göras vid sådan uppsägning på grund av arbetsbrist som sker inom tre månader efter det att den första uppsägningen skett.

Utgångspunkt för turordningen för de arbetstagare som inte undantagits, bestäms med beaktande av varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde att kvarstå i tjänst framför de med kortare anställningstid. Turordningsreglerna brukar sammanfattas med principen ”sist i-först ut”. Om två personer har lika lång anställningstid, har den med högst levnadsålder företräde.

Arbetsgivaren upprättar en turordningslista utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid, men även kompetens har betydelse för vem som blir uppsagd. Med kompetens avses formell kompetens – den arbetstagare som arbetsgivarens helst vill ska kvarstå i tjänst, är med nödvändighet inte densamma.

Innan en turordningslista fastställs, ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning enligt 7 § LAS. Om det finns andra lediga tjänster i organisationen som arbetstagare har kvalifikationer för och som det är skäligt att arbetstagaren erbjuds, ska arbetstagaren erbjudas aktuell tjänst. Vid ett nej till ett skäligt omplaceringserbjudande från arbetstagarens sida, föreligger normalt sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vad är en turordningskrets?

Turordningskretsar bestäms efter så kallade driftsenheter. Driftsenheterna bestäms geografiskt. Detta innebär att man bestämmer driftsenheterna genom att titta på vilken byggnad, vilket kontor som kommer att beröras av arbetsbristen. Det är alltså inte fråga om vilken organisatorisk tillhörighet som berörs. Detta följer av förarbetena till LAS (prop. (1973:129 s.260).

Inom varje driftsenhet ska det i vissa fall göras en ytterligare uppdelning av arbetstagarna i olika turordningskretsar. Skilda turordningskretsar gäller normalt för arbetare respektive tjänstemän. En kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation kan begära att turordningskretsen ska utgöras av alla driftställen inom kollektivavtalsområdet som arbetsgivaren har på orten.

Sammanfattningsvis

  • Arbetsbrist kan uppstå av olika anledningar, såsom brist på arbetsuppgifter, övertalighet på grund av omorganisation eller bristande ekonomiska förutsättningar för att fortsätta viss verksamhet.
  • Turordningsregler och dess tillämpning: Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller turordningsregler enligt anställningsskyddslagen (LAS), där arbetsgivaren ska följa specifika ordningsregler vid urvalet av vilka arbetstagare som ska sägas upp.
  • Undantag från turordningen: Arbetsgivaren har möjlighet att undanta upp till tre arbetstagare från turordningsreglerna, förutsatt att dessa är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
  • Turordning och omplaceringsutredning: Turordningen baseras vanligtvis på arbetstagarnas anställningstid, men även kompetens beaktas. Innan turordningslistan fastställs ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning och erbjuda eventuella omplaceringar till lediga tjänster inom organisationen.
  • Turordningskretsar och geografisk tillhörighet: Turordningskretsar bestäms utifrån driftsenheter, vilket innebär att de bestäms geografiskt och inte organisatoriskt. Det kan även göras en ytterligare uppdelning av arbetstagare i olika turordningskretsar beroende på arbetarnas status och eventuella kollektivavtal.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata