Bakgrund

Uthyrningslagen är en implementering av EU:s bemanningsdirektiv. En arbetstagare omfattas av uthyrningslagen om denne är anställd i ett bemanningsföretag i syfte att hyras ut till en annan verksamhet (nedan ”kundföretaget”) för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Huruvida en arbetstagare omfattas av lagen avgörs av en bedömning i varje enskilt fall. Faktorer av betydelse är vem som utövar arbetsledning och följer upp arbetsresultat, om det är en på förhand avgränsad och bestämd arbetsuppgift, vem som tillhandahåller arbetsutrustning, verktyg och kläder.  

Ett anställningsavtal formellt ingås när två parter kommer överens om en anställning. Detta avtal är av individuell natur då endast de parter som direkt involveras kan besluta om dess ingående. En huvudregel är att ett anställningsavtal gäller tills vidare, såvida inte andra bestämmelser har avtalats.

Ny regel

Enligt 12 a § första stycket uthyrningslagen är kundföretaget skyldigt att erbjuda en inhyrd arbetstagare en tillsvidareanställning när arbetstagaren genom uthyrning har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en ramtid om 36 månader. Under ramtiden kan placeringen ha varit uppdelad i olika perioder. Det är dock bara tid i bemanningsföretag från den 1 oktober 2022 som räknas, inte tid innan dess.  

Kundföretaget är skyldigt att lämna erbjudande om tillsvidareanställning senast en månad efter det att arbetstagaren varit inhyrd mer än sammanlagt 24 månader och arbetstagaren har rätt till skäligt rådrum för att ta ställning till erbjudandet. Genom att kundföretaget lämnar erbjudandet har denne fullgjort sin skyldighet enligt lagen. Erbjudandet ska vara skäligt.  

Tackar arbetstagaren nej till erbjudandet kvarstår dennes befintliga anställning hos uthyrningsföretaget. Tackar arbetstagaren ja till erbjudandet anses ett anställningsavtal ha ingåtts mellan arbetstagaren och kundföretaget. Arbetstagarens anställning hos bemanningsföretaget upphör i samband med att anställningen hos kundföretaget tillträds. Inga särskilda åtgärder behöver alltså tas för att så ska ske.  

Kundföretaget har en möjlighet att i stället för erbjudande om anställning betala ersättning till arbetstagaren motsvarande två aktuella månadslöner. Denna ersättning måste lämnas senast en månad efter att arbetstagaren kvalificerat sig för att få ett erbjudande om anställning, alltså inom samma tid som erbjudande om anställning skulle ha lämnats.  

Skulle kundföretaget varken erbjuda anställning eller ersättning gör denne sig skyldig till ett åsidosättande av sina skyldigheter. Anledningen till kundföretagets inställning saknar betydelse i sammanhanget.  

Avvikelse från bestämmelserna om skyldighet att erbjuda anställning och/eller ekonomisk ersättning kan göras genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits av central arbetstagarorganisation.

Statlig myndighet 

I enlighet med lagen om offentlig anställning ska statliga anställningar tillsättas i enlighet med reglerna om förtjänst och skicklighet. En myndighet är också enligt grundlag skyldig att iaktta saklighet och opartiskhet. Statliga myndigheters möjlighet att erbjuda inhyrda arbetstagare en tillsvidareanställning är därför begränsad.  

När det blir aktuellt att erbjuda en inhyrd arbetstagare anställning måste myndigheten följa 6 och 7 §§ i anställningsförordningen. Beslutet kan även överklagas enligt 21 § anställningsförordningen. Skulle det enligt dessa regler inte vara möjligt att erbjuda en anställning, är myndigheten skyldig att i stället erbjuda ersättning. En statlig myndighet som inte önskar betala någon ersättning i det fall kraven för anställning inte uppnås bör därför noggrant iaktta inhyrningstiden och upphöra med inhyrningen innan någon skyldighet inträder. 

Sanktioner

Ett kundföretag som åsidosätter sina skyldigheter genom att inte erbjuda en anställning eller ersättning när inhyrningen pågått i sammanlagt mer än 24 månader under en ramtid om 36 månader kan bli skadeståndsskyldig gentemot den inhyrde arbetstagaren. Skadeståndsskyldigheten gäller dels den förlust som uppkommit och för den kränkning som inträffat.

Sammanfattningsvis

  • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
  • Förstå skillnaderna i lagen: Granska de senaste förändringarna i anställningsskyddslagen och uthyrningslagen för att klargöra hur de påverkar era rutiner för att hyra in arbetskraft.
  • Noga följa lagen: Se till att följa de nya reglerna för uthyrning av arbetstagare för att undvika eventuella sanktioner och potentiella skadestånd.
  • Beakta tidsramarna: Ha god kännedom om de fastställda tidsfristerna för att erbjuda tillsvidareanställning till inhyrda arbetstagare enligt lagens bestämmelser. Erbjudandet ska ges senast en månad efter att arbetstagaren varit inhyrd mer än sammanlagt 24 månader.
  • Alternativa åtgärder: Vid situationer där det inte är möjligt att erbjuda tillsvidareanställning, överväg möjligheten att tillhandahålla ekonomisk ersättning istället. Kunden måste då betala ersättning till arbetstagaren motsvarande två aktuella månadslöner, vilket måste ske senast en månad efter att arbetstagaren kvalificerat sig för att få ett erbjudande om anställning.
  • Korrekt hantering av distansarbete: Se till att ni har rätt försäkringar och förfaranden på plats för att hantera eventuella arbetsskador som kan uppstå vid distansarbete.
  • Sök juridisk expertis vid behov: Vid osäkerhet kring tolkningen eller efterlevnaden av lagstiftningen, kontakta oss på aLex.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata