AD 2019 nr 39 

Sammanfattning av rättsfallet 

En kvinna som var anställd som polisassistent i säkerhetsklass 3 hade efter en säkerhetsprövning av Polismyndigheten i oktober 2017 fått besked om att hon inte längre kunde vara placerad i en säkerhetsklassad befattning. Bakgrunden till beslutet var arbetstagarens relation med en kriminell person och arbetstagarens agerande i samband med brottmålsprocessen mot partnern. Trots säkerhetssamtal med arbetstagaren i december samma år ansågs hon ej lämplig. En omplaceringsutredning utvisade inga lediga tjänster som ej var säkerhetsklassade och hon blev därav uppsagd genom beslut i maj 2018.  
 
AD har konstaterat att myndigheten som fattat beslut om säkerhetsprövningen i aktuellt fall också är arbetsgivaren. Denna omständighet menar domstolen innebär att myndigheten inte enbart kan hänvisa till en icke-godkänd säkerhetsprövning för uppsägning. Mot bakgrund av detta gjorde AD en prövning av de bakomliggande faktorerna för att ta ställning till om det fanns grund för uppsägning. 
 
I prövning har AD uttalat att en viss familjebildning i sig inte utan lagligt stöd får leda till att en anställning förloras. För en polis är det dock särskilt viktigt att se till risken för att hamna i en konflikt mellan skyldigheterna i sin yrkesroll och lojaliteten gentemot sin partner. Hennes agerande i aktuellt fall kunde starkt ifrågasättas och AD menade att det kunde påverka allmänhetens förtroende för henne som polis på ett sådant sätt att det fanns saklig grund för uppsägning. 
 

AD 2021 nr 63 

Sammanfattning av rättsfallet 

En statlig myndighet beslutade att en tjänsteman i en säkerhetsklassad befattning inte längre uppfyllde kraven för godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Detta beslut kunde inte överklagas, vilket medförde att tjänstemannen inte längre var behörig att utföra sina arbetsuppgifter. Efter att ha avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke-säkerhetsklassad befattning, blev tjänstemannen uppsagd av myndigheten av personliga skäl.  
 
Arbetsdomstolen konstaterade i målet att staten i sådana fall måste kunna bevisa att arbetstagaren har avböjt ett skäligt erbjudande om annat arbete och att det finns omständigheter som visar att arbetstagaren inte är pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Eftersom staten inte lyckades med detta i det aktuella fallet, ogiltigförklarades uppsägningen. 
 

AD 2022 nr 49 

Sammanfattning av rättsfallet 

Målet rör en kvinna som hade arbetat inom polisen sedan 2007, senare i en civil roll som operatör i säkerhetsklass 3. Polismyndigheten beslutade efter säkerhetsprövningar 2016, 2018 och 2020 att hon inte längre uppfyllde kraven för säkerhetsklassad anställning. Hon stängdes av från arbetet 2018 och blev uppsagd i mars 2021 efter att ha avböjt en omplacering. 
 
Skälen till säkerhetsbesluten inkluderade påståenden om umgänge med personer kopplade till grov organiserad kriminalitet, att hon lämnat felaktiga uppgifter under säkerhetssamtal, och brutit mot interna föreskrifter om dataslagningar. 
Arbetsdomstolen konstaterade att avstängningen måste ha stöd i lag, vilket inte var fallet här, och att det inte fanns rätt till allmänt skadestånd för den otillåtna avstängningen. Gällande uppsägningen fann domstolen, likt i ovanstående mål, att staten inte lyckats visa att arbetstagaren agerat på det sätt som påståtts och att det därmed inte fanns saklig grund för uppsägning, varför den ogiltigförklarades.

 
 
Vad innebär dessa rättsfall från Arbetsdomstolen? 

Om det är den anställande myndigheten som själv gjort bedömningen av den anställde finns det numera en möjlighet att få sin sak prövad.  
 
När anställningsmyndigheten beslutar att en arbetstagare inte längre är godkänd för säkerhetsklassad anställning, räcker inte detta beslut i sig för att skilja arbetstagaren från tjänsten. Detta bland annat mot bakgrund av artikel 6 i Europakonventionen om rätten till en rättvis rättegång och praxis från Europadomstolen där de har anfört just detta. En prövning enligt anställningsskyddslagen krävs för att bedöma om de faktiska omständigheterna ger laga skäl för avsked eller saklig grund för uppsägning. 
  
Om myndigheten själv gjort säkerhetsprövningen kan den erbjuda arbetstagaren annat arbete inom myndigheten som inte kräver säkerhetsprövning. Saknas sådant erbjudande, finns det inte saklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren avböjer ett skäligt erbjudande om annat arbete, kan anställningen avslutas. Det är då både de omständigheter som låg till grund för säkerhetsprövningen och avböjandet av annat arbete som gör att anställningen måste avslutas. 

Sammanfattningsvis

  • AD 2021 nr 63: En statlig myndighet sade upp en tjänsteman efter att denne inte längre godkändes för säkerhetsklassad anställning och avböjt omplacering.
  • Arbetsdomstolen ogiltigförklarade uppsägningen då staten inte kunde bevisa att tjänstemannen var opålitlig eller att erbjudandet om annat arbete var skäligt. 
  • AD 2022 nr 49: En polisoperatör i säkerhetsklass 3 avskedades efter att ha avböjt en omplacering. Arbetsdomstolen fann att avstängningen inte hade lagstöd och att det inte fanns saklig grund för uppsägningen, vilket ledde till att uppsägningen ogiltigförklarades. 
  • Rättsutvecklingen: Myndigheter måste nu erbjuda ett skäligt alternativt arbete innan uppsägning av en icke-godkänd säkerhetsprövning kan genomföras. Om en anställd avböjer ett skäligt erbjudande om annat arbete inom myndigheten kan anställningen avslutas.  

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata