För vem gäller semesterlagen?

Semesterlagen gäller för arbetstagare. Uppdragstagare omfattas inte av semesterlagen.  

Vid anställningar som avses pågå i högst tre månader och som inte heller varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning.  

Antal semesterdagar

Beräkningen av semesterdagar enligt semesterlagen utgår från att en arbetstagare arbetar fem arbetsdagar per vecka och är ledig lördag och söndag.  Huvudregeln är då att en arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje helt semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren endast rätt till fem semesterdagar detta år. I övrigt gäller för det första anställningsåret att antalet semesterdagar beräknas proportionellt.  

Arbetsfria dagar samt helgdagar som infaller under semesterledigheten räknas inte som semesterdagar.  

Enligt semesterlagen är det inte möjligt att ta ut semester endast del av dag.  

En arbetstagare som byter anställning har rätt till semesterledighet i den nya anställningen endast i den utsträckning arbetstagaren inte redan har haft sådan ledighet i den tidigare anställningen. 

Det faktum att en arbetstagare har rätt till semesterledighet är inte detsamma som att denne har rätt till semesterlön. 

Vad krävs för betald semesterledighet

Enligt semesterlagen krävs för betald semesterledighet att den har tjänats in. Intjänande sker under det så kallade intjänandeåret som enligt semesterlagen löper från den 1 april till den 31 mars året före semesteråret. Semesteråret är alltså det år som kommer efter intjänandeåret. Även semesteråret löper enligt semesterlagen från den 1 april till den 31 mars.  

Obetald semesterledighet

En arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön. Obetalda semesterdagar får inte sparas till senare. 

En arbetstagare ska på begäran lämna arbetsgivaren besked om sina önskemål när det gäller utläggningen av semesterledighet utan semesterlön eller i vilken omfattning arbetstagaren önskar avstå från sådan ledighet. Besked behöver inte lämnas innan arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar utan lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. 

Semesterledighetens förläggning

Huvudregeln i semesterlagen är att förläggning av semesterledighet ska MBL-förhandlas och att semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under månaderna juni-augusti. 

Om arbetstagaren inte företräds av en förhandlingsberättigad organisation eller om en sådan organisation inte önskar förhandla, ska arbetsgivaren i stället samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning. 

Om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen. Arbetsgivaren är dock skyldig att då underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen ska lämnas senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl, får den lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början 

Vad gäller om semesterns förläggning om jag arbetar deltid? 

Semesterledigheten ska enligt semesterlagen förläggas så att arbetstagare med deltidsarbete eller med oregelbunden arbetstid får lika lång semesterledighet som en arbetstagare med heltidsarbete.   

Något mer precist i frågan anges inte av semesterlagen. I kollektivavtal finns däremot ofta tydliga regler om semesterledighet vid deltidsarbete.  

Vad gäller om semesterns förläggning om jag arbetar på helger?

En arbetstagare, som regelbundet arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, har vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut, dels under semesterledigheten, dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter ledigheten, om inte särskilda skäl talar emot detta. 

Har i fall som avses i första stycket arbetstagaren ledighet av motsvarande omfattning en veckodag, som inte är lördag eller söndag, och som infaller under semesterledigheten, räknas den veckodagen som semesterdag. 

Om semesterledigheten är kortare än fem dagar och arbetstagaren är ledig en lördag eller söndag, som annars skulle ha utgjort arbetsdag, räknas sådan dag som semesterdag. Arbetsfri dag ska då inte anses som semesterdag. 

Semesterlön

Semesterlönen kan enligt semesterlagen beräknas på olika sätt. Det är arbetsgivaren som beslutar om på vilket sätt semesterlönen ska beräknas om inte kollektivavtal gäller.  

Semesterlön enligt sammalöneregeln

Semesterlön enligt sammalöneregeln är den vid semestertillfället aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg samt ett visst semestertillägg. 

Semesterlön enligt procentregeln

Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret. 

Har jag rätt att spara mina semesterdagar?

En arbetstagare som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår har rätt att spara dagar till ett senare år. Arbetstagaren får endast spara de semesterdagar som överstiger de 20 dagarna. Sparade semesterdagar ska användas inom fem år från utgången av det år som dagarna sparades. Rätten att spara semester gäller endast betalda semesterdagar.   

Vad gäller om jag varit frånvarande från jobbet?

Viss frånvaro från arbetet jämställs enligt semesterlagen med arbetad tid. En sådan frånvaro är alltså semesterlönegrundande. Detta gäller frånvaro på grund av sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada, närståendevård, ledighet för smittbärare, ledighet för fullgörande av totalförsvarsplikt, ledighet för utbildning i svenska för invandrare, ledighet för facklig utbildning och för viss teckenspråksutbildning.   

Hur många frånvarodagar av skäl som anges ovan som är semesterlönegrundande skiljer sig åt. Kontrollera vad som gäller i ditt fall. 

Vad gäller om anställningen upphör innan semesterlönen tas ut?

Skulle en anställning upphöra innan arbetstagaren erhållit sin semesterlön ska den betalas ut som semesterersättning. Semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter det attanställningen upphörde.

Sammanfattningsvis

Att ha dessa punkter i åtanke under semesterplaneringen hjälper både arbetsgivare och arbetstagare att följa lagens krav och säkerställa en smidig hantering av semestern.

  • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
  • Gällande regler: Semesterlagen gäller för arbetstagare. Uppdragstagare omfattas inte.
  • Antal semesterdagar: Huvudregeln är 25 semesterdagar per helt semesterår, men det beror på anställningens längd och startdatum.
  • Semesterledighetens förläggning: Normalt ska semesterledigheten MBL-förhandlas för att säkerställa minst fyra veckors sammanhängande ledighet under juni-augusti.
  • Semesterlön: Beräkning av semesterlön kan göras enligt sammalöneregeln eller procentregeln.
  • Sparande av semesterdagar: Arbetstagare har rätt att spara semesterdagar utöver de 20 dagarna till ett senare år, men dessa måste användas inom fem år.
  • Frånvaro och semesterlönegrundande dagar: Viss frånvaro från arbetet jämställs med arbetad tid och är semesterlönegrundande, såsom sjukdom och föräldraledighet.
  • Upphörande av anställning före semesterutbetalning: Om anställningen upphör innan semesterlönen betalas ut, ska den ersättas som semesterersättning inom en månad.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata