Huvudregel

Enligt 4 § LAS är huvudregeln att ett anställningsavtal avser en tillsvidareanställning. Om en anställning påstås vara tidsbegränsad har arbetsgivaren bevisbördan för detta. Av denna anledning är det att rekommendera att upprätta ett skriftligt anställningsavtal där det framgår vilken anställningsform parterna kommit överens om.

Vad innebär särskild visstidsanställning?

I 5 § LAS stadgas möjligheten att avtala om tidsbegränsade anställningar. Av paragrafen framgår att en tidsbegränsad anställning kan träffas för särskild visstidsanställning, för vikariat eller för säsongsarbete.   

Särskild visstidsanställning får användas som anställningsform utan att det finns någon anledning till att anställningen ska vara tidsbegränsad. Ordningen är i detta avseende detsamma som när allmän visstidsanställning användes som begrepp. Denna ordning skiljer sig från vikariat eller säsongsanställning då det krävs en grund för eller anledning till att tillämpa anställningsformen.   

När övergår en särskild visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

Allmän visstidsanställning övergick tidigare till en tillsvidareanställning efter två år. Enligt 5 a § LAS har tiden innan anställningens övergång förkortats.  

En särskild visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning på två sätt:  

 • Om arbetstagaren har haft en särskild visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod.
 • Om arbetstagaren har haft en särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. Att anställningarna har följt på varandra innebär att det inte varit mer än sex månader mellan de tidsbegränsade anställningarna.   

Den tidsbegränsade anställningen övergår till en tillsvidareanställning även om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte skulle ha varit medvetna om detta (se AD 2015 nr 26.

Om en anställd haft tre eller fler anställningar med särskild visstidsanställning under en kalendermånad, ska tiden mellan dessa anställningar också räknas som anställningstid.  

Varje dag som anställningen har varat räknas när beräkning av anställningstid sker. Det är alltså inte endast arbetsdagarna som räknas utan även helger. En kalendermånad enligt LAS motsvarar 30 dagar oavsett hur många dagar den enskilda månaden faktiskt har.  

Det bör noteras att en arbetstagare som har haft en särskild visstidsanställning i mer än nio månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning i särskild visstidsanställning. Vidare bör även nämnas att övergångsreglerna inte gäller den som fyllt 69 år när tidsgränsen överskrids enligt 33 d § LAS.   

Vad gör jag om arbetsgivaren inte medger att anställningen har övergått till en tillsvidareanställning?

Om arbetsgivaren avfärdar att anställningen övergått till en tillsvidareanställning trots att förutsättningarna är uppfyllda är det möjligt att väcka talan i domstol med yrkande om att anställningen ska ha övergått till en tillsvidareanställning efter ett visst datum.  

Att avbryta en särskild visstidsanställning

En särskild visstidsanställning kan som utgångspunkt inte avbrytas i förtid utan ska löpa den avtalade perioden. Parterna kan dock komma överens om att anställningen ska kunna avbrytas i förväg. I sådant fall ska det föreligga sakliga skäl vid anställningens avbrytande på motsvarande sätt som när en tills vidareanställning ska upphöra.  

I vissa kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstid vid särskild visstidsanställning.  

Att notera är att ett avskedande kan ske vid alla typer av anställningsformer givet att arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren.  

Att tänka på vid särskild visstidsanställning

På begäran av en arbetstagare är arbetsgivaren skyldig att skriftligen informera arbetstagaren om dennes sammanlagda anställningstid. En sådan information ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställts enligt 6 g § LAS. 

Arbetsgivaren är enligt 6 e § LAS som utgångspunkt skyldig att lämna skriftlig information om förutsättningar för anställningen ändras. Arbetsgivaren behöver dock inte lämna någon information om övergången till en tillsvidareanställning enligt 6 e § LAS om övergången sker per automatik och på laga grund och inte genom ett beslut eller överenskommelse.   

Notera dock den informationsplikt arbetsgivaren har som följer av 6 c § LAS och gäller oavsett anställningens längd eller form. Där stadgas att arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Villkor som arbetsgivaren är skyldig att informera om är bland annat huruvida anställningen är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad sådan.   

Sammanfattningsvis är den stora skillnaden mellan begreppsändringen att övergångstiden har förkortats samt att en arbetstagare med en särskild visstidsanställning har en tidigarelagd företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning. Notera att regler om tidsbegränsade anställningar även kan stadgas i kollektivavtal för det fall arbetsgivaren har ett sådant.  

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är den stora skillnaden mellan begreppsändringen att övergångstiden har förkortats samt att en arbetstagare med en särskild visstidsanställning har en tidigarelagd företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning. Notera att regler om tidsbegränsade anställningar även kan stadgas i kollektivavtal för det fall arbetsgivaren har ett sådant.  

Sammanfattningsvis

 • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
 • Särskild visstidsanställning: Begreppet "allmän visstidsanställning" ersattes av "särskild visstidsanställning" från oktober 2022. Syftet var att balansera flexibilitet för arbetsgivare med trygghet för arbetstagare.
 • Huvudregel och innebörd: Enligt LAS är huvudregeln en tillsvidareanställning, och arbetsgivaren har bevisbördan för att anställningen är tidsbegränsad.
 • Särskild visstidsanställning kan avtalas utan särskild anledning.
 • Övergång till tillsvidareanställning: En särskild visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning efter tolv månader under fem år. Övergångsreglerna gäller även för arbetstagare som haft flera kortvariga anställningar inom kort tid.
 • Vad göra vid tvist: Om arbetsgivaren nekar övergång till tillsvidareanställning kan arbetstagaren väcka talan i domstol.
 • Avbryta en särskild visstidsanställning: Avbrytande kräver sakliga skäl eller överenskommelse mellan parterna.
 • Informationsplikt: Arbetsgivaren måste skriftligen informera om anställningstid och väsentliga förändringar i anställningsvillkor. Denna information ska ges även vid särskilda visstidsanställningar.
 • Förändringen innebär främst förkortad övergångstid till tillsvidareanställning och tidigare företrädesrätt till återanställning för arbetstagare. Kollektivavtal kan också påverka anställningsvillkor.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata