Vad innebär sakliga skäl och när är kravet på sakliga skäl uppfyllt?  

Bytet av begreppet innebär inga förändringar i arbetsbristsituationer men i bedömningen om arbetstagarens kontraktsbrott utgör grund för uppsägning av personliga skäl.  

För att kravet på sakliga skäl skall anses vara uppfyllt vid uppsägning av personliga skäl krävs det att arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Arbetsgivarens beslut om uppsägning på grund av personliga skäl ska grunda sig i en helhetsbedömning, men vissa lättnader för arbetsgivaren är tänkt att ske.  

Arbetsgivaren behöver inte längre göra någon prognos kring hur arbetstagaren kan antas att agera i framtiden. Fokuset skall ligga på kontraktsbrottet från arbetstagarens sida och bedöms numera mer isolerat. Det är således omständigheterna vid uppsägningstillfället som skall ligga till grund för bedömningen. Ålder, sjukdom, funktionsnedsättning och hur arbetsgivaren agerat till exempel avseende arbetsmiljön kan vägas in liksom bakgrunden till arbetstagarens handlande. Att arbetstagaren har haft lång anställningstid, tidigare skötsamhet, stor försörjningsbörda eller svårigheter med att få ett nytt arbete skall inte beaktas.  

Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet. Det föreligger inte sakliga skäl för uppsägning om det är skäligt att arbetsgivaren kan bereda arbetstagaren annat arbete hos sig. Omplaceringsskyldigheten gäller vid både arbetsbrist och personliga skäl. Vid allvarliga brott mot anställningsavtalet är det inte skäligt med omplacering. Arbetsgivaren omplaceringsskyldighet anses vara uppfyllt när ett omplaceringserbjudande har lämnats.  

Om en arbetstagare har omplacerats på grund av personliga skäl och fortsätter med att åsidosätta sina skyldigheter har arbetstagaren inte rätt till en ny omplacering och detta oberoende om det rör sig om samma eller en ny typ av misskötsamhet från arbetstagarens sida. Dock föreligger det undantag vid särskilda skäl för ytterligare omplacering vilket är om det gått lång tid sedan den förra omplaceringen. Det är arbetstagaren som har åberops- och bevisbördan för att det föreligger särskilda skäl och ledig befattning. Arbetsgivaren har bevisbördan för att tidigare omplacering gjorts. En arbetsgivare bör framhålla för arbetstagaren att den första omplaceringen görs för att undvika uppsägning på grund av personliga skäl.  

Om en arbetsgivare har lämnat underrättelse, varsel eller påkallat förhandling om uppsägning före den 1 oktober 2022 gäller de äldre bestämmelserna.  

Ett anställningsavtal formellt ingås när två parter kommer överens om en anställning. Detta avtal är av individuell natur då endast de parter som direkt involveras kan besluta om dess ingående. En huvudregel är att ett anställningsavtal gäller tills vidare, såvida inte andra bestämmelser har avtalats.

Arbetstagaren kvarstår ej i anställningen under tvistetid

En annan viktig förändring i det nya anställningsskyddet handlar om att anställningen inte längre består under tvist. Den tidigare ordningen innebar att anställningen bestod vid uppsägning under tvistetiden dvs. även efter uppsägningstiden med rätt till lön och förmåner. Förändringen i denna fråga innebär att vid uppsägning upphör anställningen vid uppsägningstidens utgång och ingen rätt till lön för tvistetiden skall utgå från arbetsgivaren. Arbetstagaren har alltså inte rätt att kvarstå i anställningen men däremot rätt till arbetslöshetsersättning under hela tvistetiden. För att arbetstagaren ska ha rätt till arbetslöshetsersättningen under tvistetiden krävs att arbetstagaren är aktiv för att söka nytt arbete. Detta gäller endast vid tvist om ogiltigförklaring av uppsägning och inte avskedande. Vid det fall domstolen skulle finna att uppsägningen varit ogiltig ska lön utgå retroaktivt för tvistetiden och arbetslöshetsersättningen måste betalas tillbaka. De allmänna skadestånden för ogrundade uppsägningar höjs. 

Det nya anställningsskyddet innebär också möjligheter för arbetsmarknadens parter att kunna avtala om vad som skall anses utgöra sakliga skäl. Det innebär att bedömningen av vilken typ av agerande från arbetstagarens sida kommer skilja sig åt mellan de olika kollektivavtalsområden.

Sammanfattningsvis

  • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
  • Inledning av det nya anställningsskyddet: Från och med den 1 oktober 2022 började det nya anställningsskyddet i att gälla vilket inkluderade övergången från begreppet "saklig grund för uppsägning" till kravet på "sakliga skäl".
  • Definition av sakliga skäl: Uppsägningar måste nu baseras på sakliga skäl, vilket innebär att arbetsgivaren måste ha tydliga orsaker för att säga upp en anställd.  Det är således kontraktsbrottet som står i fokus.
  • Omplaceringsskyldighet: Arbetsgivaren har en skyldighet att erbjuda omplacering om det är möjligt att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete. 
  • Förändringar i anställningsförhållandet under tvist: Vid tvist upphör anställningen vid uppsägningstidens utgång och arbetstagaren har inte längre rätt till lön under tvistetiden. Arbetstagaren har dock rätt till arbetslöshetsersättning under tvistetiden.
  • Möjlighet till avtal om sakliga skäl: Det nya anställningsskyddet ger möjlighet för arbetsmarknadens parter att avtala om vad som ska anses utgöra sakliga skäl, vilket innebär att bedömningen kan skilja sig åt mellan olika kollektivavtalsområden.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata