Vad innebär säkerhetsskydd? 

Enligt säkerhetsskyddslagen avses, med säkerhetsskydd, ett skydd av en säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. En säkerhetsskyddsklassificerad uppgift är i sin tur en uppgift som rör en säkerhetskänslig verksamhet och som omfattas av sekretess enligt lag. 
 

Vad innebär olika säkerhetsklasser? 

Beroende på vilka uppgifter och annan information som en anställd eller uppdragstagare kan komma i kontakt med i den säkerhetskänsliga verksamheten samt vilken skada personen hade kunnat orsaka på landets säkerhet så kan verksamheten placeras i en av tre säkerhetsklasser.  

Säkerhetsklass 1 ställer högst krav på säkerhet och gäller främst när uppgifterna är kvalificerat hemliga och kan orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet.  
Säkerhetsklass 2 gäller för hemliga uppgifter eller kvalificerat hemliga uppgifter i ringa omfattning som kan orsaka allvarlig skada.  

Säkerhetsklass 3 rör konfidentiella uppgifter eller ringa omfattning av hemliga uppgifter som kan orsaka en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 
 
Det är riksdagen och dess myndigheter som beslutar om placering i säkerhetsklass när det gäller riksdagens förvaltningsområde. I övrigt beslutar regeringen. 
 

För arbetstagare 

Vem ska säkerhetsprövas och varför? 

Om du ska anställas eller delta i säkerhetskänslig verksamhet, måste du genomgå en säkerhetsprövning. Denna prövning är nödvändig för att bedöma om du är lojal mot de intressen som skyddas enligt säkerhetsskyddslagen och om du är pålitlig ur en säkerhetssynpunkt. 
  
Säkerhetsprövningen sker främst innan du börjar arbeta i den säkerhetskänsliga verksamheten men kan också ske i anställningen och innefattar en grundutredning. Under grundutredningen samlas och kontrolleras uppgifter om dina personliga förhållanden som kan vara relevanta för prövningen. Dessa uppgifter kan variera beroende på verksamhet och säkerhetsklass, men kan inkludera betyg, intyg, referenser eller andra intervjuer. 
  
Om din anställning eller deltagande i verksamheten placerats i en säkerhetsklass, ingår även en registerkontroll och en särskild personutredning i säkerhetsprövningen. Observera att dessa steg i regel kräver ditt samtycke. Den särskilda personutredningen är obligatorisk för säkerhetsklass 1 och 2 och omfattar information om dina ekonomiska förhållanden samt övriga förhållanden av relevans såsom eventuella omhändertaganden, slagningar i körkortsregistret etc. Registerkontrollen görs i sin tur med stöd i lag (1998:620) om belastningsregister, (1998:621) om misstankeregister samt lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. 
 
I vissa fall kan säkerhetsprövningen göras mindre omfattande, till exempel för att undvika upprepad informationsinsamling eller vid kortvariga anställningar och personalomflyttningar. 
 

Vem gör bedömningen av säkerhetsprövningen? 

Utgångspunkten är att den som har beslutat om en anställning eller ett deltagande i en säkerhetskänslig verksamhet också är den som ska göra en bedömning av säkerhetsprövningen. Säkerhetsprövningen ska sedan följas upp under hela den tid som din anställning eller ditt deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Detta krav på uppföljning innebär bland annat att de ska hålla uppgifterna i grundutredningen uppdaterade samt att de, under din anställningstid, ska fortsätta fördjupa personkännedomen genom bland annat regelbundna uppföljningar. 

Vad händer om jag inte uppfyller kraven för godkänd säkerhetsprövning? 

Om du inte klarar säkerhetsprövningen, får du inte anställas eller delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. En underkänd säkerhetsprövning behöver inte alltid bero på dina egna handlingar utan kan påverkas av externa faktorer för att skydda dig från potentiella risker. 
 
Om du redan är anställd och en ny säkerhetsprövning underkänns, kan detta i vissa fall leda till uppsägning, om inte en omplacering till en tjänst som inte kräver säkerhetsprövning är möjlig. Domstolen har i AD 2021 nr 63 bland annat uttalat att bedömningen av om det är okej eller inte med uppsägning på denna grund bland annat beror på vem som har fattat säkerhetsbeslutet. 
 
Beslut om säkerhetsprövningar är oftast sekretessbelagda och kan inte alltid överklagas, vilket kan försvåra möjligheten att ifrågasätta sådana beslut. Nyare praxis på området utvidgar dock denna möjlighet. 
 

För arbetsgivare 

Vem ska säkerhetsprövas och varför? 

Som arbetsgivare måste ni säkerställa att alla som anställs eller deltar i säkerhetskänslig verksamhet genomgår en säkerhetsprövning. Detta är nödvändigt för att fastställa om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas enligt säkerhetsskyddslagen och om personen är pålitlig ur en säkerhetssynpunkt. 
  
Säkerhetsprövningen, som ska genomföras innan någon börjar arbeta i den säkerhetskänsliga verksamheten, inkluderar en grundutredning. Grundutredningen innebär att uppgifter om individens personliga förhållanden, som kan vara relevanta för säkerhetsprövningen, ska samlas in och kontrolleras för att skapa en tillräcklig personkännedom om den som prövas. Dessa uppgifter bör anpassas till den specifika verksamheten och säkerhetsklassen, och kan exempelvis omfatta betyg, intyg, referenser eller intervjuer. 
  
Om anställningen eller deltagandet i verksamheten är placerat i en säkerhetsklass, ska säkerhetsprövningen även inkludera en registerkontroll och en särskild personutredning. Observera att dessa steg vanligtvis kräver samtycke från individen. Den särskilda personutredningen är obligatorisk för säkerhetsklass 1 och 2 och omfattar individens ekonomiska förhållanden samt andra relevanta aspekter. Exempelvis kan det handla om omhändertaganden eller kontroller i körkortsregistret. Registerkontrollen utförs i enlighet med lagar som reglerar belastningsregister, misstankeregister och polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. 
  
I vissa fall kan säkerhetsprövningen göras mindre omfattande, exempelvis för att undvika upprepad informationsinsamling eller vid kortvariga anställningar och personalomflyttningar. 

 
Vem gör bedömningen av säkerhetsprövningen? 

Utgångspunkten är att den som har beslutat om en anställning eller ett deltagande i en säkerhetskänslig verksamhet också är den som ska göra en bedömning av säkerhetsprövningen. Ni ska sedan följa upp säkerhetsprövningen under hela den tid som anställningen eller deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Detta krav på uppföljning innebär bland annat att ni ska hålla uppgifterna i grundutredningen uppdaterade samt att, under anställningstiden, fortsätta fördjupa personkännedomen av arbetstagaren genom bland annat regelbundna uppföljningar. 
  

Vad händer om kraven för godkänd säkerhetsprövning inte uppfylls? 

Om en person inte klarar säkerhetsprövningen, får denne inte anställas eller delta i säkerhetskänslig verksamhet. En underkänd säkerhetsprövning behöver inte alltid bero på individens egna handlingar, utan kan påverkas av externa faktorer för att skydda individen från potentiella risker. 
  
För redan anställda kan en ny underkänd säkerhetsprövning i vissa fall vara en giltig grund för uppsägning, om det inte finns möjlighet till omplacering till en tjänst som inte kräver säkerhetsprövning. Enligt en dom från Arbetsdomstolen (AD 2021 nr 63) beror det på vem som fattat säkerhetsbeslutet om uppsägningen är giltig på denna grund. 
  
Beslut om säkerhetsprövningar är oftast sekretessbelagda och kan inte alltid överklagas, vilket kan försvåra möjligheten att ifrågasätta beslutet. Om en icke-godkänd säkerhetsprövning leder till uppsägning, kan dock annan lagstiftning användas för att få beslutet prövat i domstol. 

Sammanfattningsvis

  • Säkerhetsskydd innebär ett skydd för säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra hot samt skydd av säkerhetsklassificerade uppgifter som omfattas av sekretess enligt lag. 
  • Verksamheten kan delas in i tre säkerhetsklasser beroende på uppgifternas hemlighetsgrad och risken för potentiell skada på Sveriges säkerhet. 
  • Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass inom riksdagens förvaltningsområde, medan regeringen beslutar i övriga fall. 
  • Den som beslutat om anställningen eller deltagandet ansvarar för säkerhetsprövningen, som ska följas upp under hela anställningstiden för att hålla uppgifterna aktuella och fördjupa personkännedomen. 
  • Säkerhetsprövningen inkluderar en grundutredning av individens personliga förhållanden, registerkontroll och vid behov en särskild personutredning. Dessa steg kräver i regel samtycke och är obligatoriska för säkerhetsklass 1 och 2. 
  • Om en person inte klarar säkerhetsprövningen, får denne inte anställas eller delta i säkerhetskänslig verksamhet. En ny underkänd säkerhetsprövning kan leda till uppsägning, om omplacering inte är möjlig. Beslut om säkerhetsprövningar är ofta sekretessbelagda och kan inte alltid överklagas. 
      

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata