För dig som är arbetstagare  

Vad innebär det att bli avskedad? Hur skiljer det sig mot uppsägning? 

Ett avskedande är en av de strängaste åtgärderna en arbetsgivare kan vidta mot en arbetstagare. Det innebär att arbetstagaren skiljs från sin anställning med omedelbar verkan och inte har någon uppsägningstid. Skillnaden gentemot en uppsägning på grund av personliga skäl är du vid uppsägning har uppsägningstid och består i anställningen under hela uppsägningstiden med lön och andra förmåner. Det som gör att du skiljs från din anställning behöver inte heller vara av lika allvarlig karaktär vid uppsägning som vid avsked. Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet att utreda om omplacering är möjligt vid uppsägning, vilket inte krävs vid avsked.  
 

På vilka grunder kan jag bli avskedad?  

För att du som arbetstagare ska kunna bli avskedad krävs det att du grovt åsidosatt dina åligganden gentemot din arbetsgivare. Det krävs ett mycket allvarligt kontraktsbrott för att du ska kunna bli avskedad och kan bara ske i undantagsfall. Det ska handla om sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Det går därför inte att bli avskedad på grund av arbetsbrist utan endast på grund av personliga skäl. Det krävs inte att den aktuella händelsen som ligger till grund för avsked har skett på arbetsplatsen eller är ett brott direkt mot arbetsgivaren. Några exempel på sådant som kan utgöra grund för avsked är våld eller hot på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren, avslöjande av företagshemligheter, konkurrerande bisysslor, olovlig frånvaro eller brottsligt förfarande mot arbetsgivaren.  
 

Jag har gjort ett enda snedsteg under min anställningstid men skött mig perfekt i övrigt, kan jag ändå bli avskedad?  

Ja. Vid bedömningen av om ett avskedande kan ske så är det enskilda kontraktsbrottet i fokus. Det betyder att om det du gjort är så allvarligt att det utgör sådant som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande - exempelvis någon av de handlingar som radats upp i frågan ovan - så kan du bli avskedad oavsett dina tidigare prestationer. Vid bedömningen ska inte sådant som hur din anställning tidigare sett ut räknas in och det är således inte en allmän intresseavvägning utan bedömningen handlar om den särskilda händelsen. När det är en enskild händelse som ligger till grund för avskedet måste avskedet som huvudregel ske inom två månader från det att arbetsgivaren fick kännedom om händelsen i fråga. Arbetsgivaren får inte grunda avskedandet endast på sådant denne haft kännedom om i mer än två månader.  
 

För dig som arbetsgivare 

Vad ska vi som arbetsgivare tåla innan vi kan avskeda en anställd? 

Ett avsked är en mycket ingripande åtgärd som därför bara kommer på fråga i fall där arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot er som arbetsgivare. Om ett agerande från en arbetstagares sida inte kan tillåtas kan det ändock utgöra grund till uppsägning på grund av personliga skäl även om det inte utgör grund för avsked. Sådant som aldrig ska behöva tolereras är hot eller våld på arbetsplatsen, konkurrerande bisyssla, annat illojalt beteende, avslöjande av företagshemligheter, stöld eller förskrinring från arbetsgivaren, olovlig frånvaro eller andra sorters brott mot arbetsgivaren.  
 

Vad ska vi tänka på vid ett avskedande?  

Om en situation har uppstått och ni vill avskeda en anställd är det viktigt att tänka på att ni som arbetsgivare inte får grunda ett avsked endast på omständigheter som ni har haft kännedom om i mer än två månader, det vill säga att om det är en enskild händelse som ni vill avskeda en arbetstagare för måste ni göra detta inom två månader från att ni fick veta vad som hänt. Det är alltså viktigt att agera relativt snabbt. Det är möjligt att lägga andra händelser som ni har vetat om i mer än två månader till grund för avskedandet i vissa fall, till exempel om det är förhållanden av fortlöpande karaktär eller en situation som inte går att överblicka omedelbart utan mer tid behövs.  
 
En arbetstagare ska underrättas om att ni avser att avskeda denna minst en vecka innan själva avskedandet sker. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska även dennes fackförbund varslas i samband med underrättelsen. Sådant varsel ska ske oberoende av om det finns kollektivavtal med fackförbundet eller inte. Arbetstagare eller fackförbund har rätt att begära överläggning om den planerade åtgärden. Om överläggning har begärts får inte avskedet verkställas innan överläggningen är klar. Detta är dock endast ordningsföreskrifter vilket betyder att avskedandet fortfarande är giltigt även om inget varsel eller underrättelse skett, men ni kan behöva betala skadestånd både till arbetstagaren och eventuellt fackförbund.  

Sammanfattningsvis

  • En arbetstagare kan bli avskedad om denne grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren, vilket innebär omedelbar avslutning av anställningen utan uppsägningstid. 
  • Avskedande kräver ett mycket allvarligt kontraktsbrott och kan ske vid exempelvis våld eller hot på arbetsplatsen, stöld, avslöjande av företagshemligheter eller olovlig frånvaro. 
  • Ett avskedande måste ske inom två månader från det att arbetsgivaren fick kännedom om den allvarliga händelsen. 
  • Arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren minst en vecka innan avskedandet och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, varsla fackförbundet, vilket ger rätt till överläggning innan avskedandet verkställs. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata