För dig som arbetstagare 

Vilka rättigheter har jag i förhållande till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på min arbetsplats? 

Som arbetstagare har du rätt att arbeta i en miljö där du känner dig trygg och respekterad, fri från kränkande särbehandling och mobbning. Detta är inte bara en etisk fråga utan en juridisk rättighet enligt svensk lag. Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) kräver att din arbetsgivare aktivt förebygger och hanterar problem som kan påverka din psykiska och sociala arbetsmiljö negativt.   

Vad är kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling kan omfatta en rad olika handlingar och beteenden som riktas mot en eller flera individer på ett sätt som är skadligt för deras psykiska hälsa eller sociala ställning. Enligt OSA-föreskrifterna (AFS 2015:4) definieras kränkande särbehandling som handlingar som kan leda till ohälsa eller utestängning från arbetsplatsens gemenskap. Exempel på kränkande särbehandling inkluderar nedsättande kommentarer, förlöjligande, förtal, utfrysning eller att systematiskt undervärdera en arbetstagares insatser. Det är viktigt att notera att dessa handlingar inte behöver vara upprepade eller systematiska för att betraktas som kränkande särbehandling; en enskild handling kan också vara tillräcklig. 

Vad är mobbning? 

Mobbning är en särskilt allvarlig form av kränkande särbehandling som är både systematisk och långvarig. Det innebär att en person utsätts för negativa handlingar regelbundet under en längre tidsperiod, ofta i minst sex månader. Mobbning kännetecknas av en obalans i makt där den utsatte har svårt att försvara sig, vilket kan leda till en känsla av maktlöshet och isolering. Exempel på mobbning kan vara att ständigt kritisera en persons arbete utan grund, sprida rykten, eller medvetet förhindra någon från att utföra sitt arbete effektivt. Alla former av mobbning är kränkande särbehandling, men inte all kränkande särbehandling uppfyller kriterierna för mobbning.  

Vad ska jag som arbetstagare göra om jag blir utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning? 

Om du upplever att du blir utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning på din arbetsplats, är det avgörande att du agerar snabbt och effektivt för att skydda dig själv och söka rätt hjälp. Här är några steg du bör ta: 

 • Dokumentera alla incidenter noggrant: Skriv ner detaljer om varje händelse, inklusive datum, tid, plats, vad som hände, och vilka som var inblandade eller närvarande. Detta kan vara avgörande bevis om du behöver ta upp ärendet formellt.  

 • Informera din chef eller HR-avdelning om situationen: Försök att lösa problemet genom att tala med din närmaste chef eller HR-avdelningen. Ge dem en detaljerad redogörelse av vad som hänt och be om åtgärder för att stoppa kränkningarna. De har en skyldighet att lyssna och vidta åtgärder.  

 • Kontakta skyddsombudet eller facket: Om du inte får gehör från chefen eller HR-avdelningen, kan du vända dig till skyddsombudet på din arbetsplats eller din fackliga representant för stöd och vägledning.  

 • Sök juridisk rådgivning och stöd: Om situationen inte förbättras eller om du känner att dina klagomål inte tas på allvar, kan det vara nödvändigt att söka juridisk rådgivning. Kontakta en arbetsrättsjurist, hos oss på aLex, för att få professionell hjälp.  

Genom att förstå dina rättigheter och veta hur du ska agera kan du bättre skydda dig själv och bidra till att skapa en mer respektfull och hälsosam arbetsmiljö för alla.  

För Arbetsgivare

Hur förebygger jag kränkande särbehandling? 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) har du som arbetsgivare ett omfattande ansvar att skydda dina anställda från alla former av risker som kan leda till skada, olyckor eller sjukdomar relaterade till arbetet. Detta inkluderar även sociala och organisatoriska risker som kränkande särbehandling och mobbning. Att skapa en arbetsmiljö där sådana beteenden inte accepteras är avgörande för att säkerställa en trygg och produktiv arbetsplats. 

 • Skapa och implementera tydliga policys: Utforma och inför tydliga policys mot kränkande särbehandling och mobbning. Dessa policys bör klargöra vad som definieras som kränkande särbehandling, vilka beteenden som är oacceptabla, och vilka konsekvenser de får. 

 • Kommunicera policys effektivt: Se till att alla anställda känner till och förstår dessa policys. Regelbundna genomgångar och uppdateringar kan hjälpa till att säkerställa att ingen är ovetande om vad som förväntas av dem. 

 • Inkludera tydliga rutiner för rapportering: Beskriv hur anställda kan rapportera incidenter anonymt eller konfidentiellt, och säkerställ att det finns en tydlig process för att hantera dessa rapporter. 

 • Genomför regelbundna utbildningar: Organisera utbildningar för chefer och medarbetare om hur man identifierar, förebygger och hanterar kränkande särbehandling och mobbning. Dessa utbildningar bör vara en del av introduktionsprogram för nyanställda och ske regelbundet för alla. 

 • Träna chefer i ledarskap och konflikthantering: Chefer spelar en nyckelroll i att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö. Ge dem verktygen de behöver för att kunna hantera konflikter effektivt och främja en inkluderande kultur. 

 • Främja en öppen och inkluderande arbetskultur: Skapa en arbetsmiljö där anställda känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och rapportera problem utan rädsla för repressalier. Regelbundna möten och feedbacksessioner kan hjälpa till att bygga denna kultur. 

 • Främja respekt och samarbete: Fokusera på att bygga en kultur av respekt och samarbete där alla medarbetare känner sig värderade och inkluderade. Detta kan inkludera team-building aktiviteter och initiativ som främjar mångfald och inkludering. 

Hur ska ni som arbetsgivare hantera incidenter av kränkande särbehandling? 

Att agera snabbt och beslutsamt vid rapporterade incidenter av kränkande särbehandling är avgörande. En strukturerad och rättvis process är nyckeln till att lösa sådana situationer och återställa en trygg arbetsmiljö. 
 
När en incident rapporteras ska ni inleda en grundlig och opartisk utredning. Detta kan innefatta intervjuer med inblandade parter och vittnen, samt granskning av dokumentation och annan relevant information. Om möjligt, använd en extern eller intern neutral part för att leda utredningen för att säkerställa opartiskhet. 
 
Vidta också omedelbara åtgärder för att skydda den utsatte under utredningens gång. Detta kan inkludera att temporärt omplacera individer eller justera arbetsuppgifter för att minimera ytterligare risker för kränkningar. 

Implementering av lösningar 

Baserat på utredningens resultat, implementera lösningar som syftar till att lösa den specifika situationen och förhindra framtida incidenter. Detta kan inkludera utbildning, förändringar i arbetsplatskultur eller strukturer, och eventuella disciplinära åtgärder mot förövarna. 
 
Efter att ha genomfört åtgärder, följ upp med de berörda parterna för att säkerställa att problemen har lösts och för att bedöma effektiviteten av de genomförda åtgärderna. 

Vilken roll har företagshälsovården? 

Företagshälsovården kan vara en ovärderlig resurs när det gäller att stödja arbetsgivare i att hantera och förebygga kränkande särbehandling. De kan erbjuda expertis och verktyg för att hantera komplexa sociala och organisatoriska problem. 
  
Företagshälsovården kan erbjuda rådgivning om hur man bäst hanterar och förebygger kränkande särbehandling. De kan också genomföra utbildningar och workshops för att öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer. De kan ge stöd vid konflikthantering genom att fungera som en neutral part i medling eller genom att hjälpa till att utveckla strategier för att lösa pågående konflikter. Företagshälsovården kan även utföra hälsobedömningar för att identifiera eventuella psykiska eller fysiska konsekvenser av kränkande särbehandling och erbjuda rehabiliteringstjänster för drabbade medarbetare. 

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och hur relaterar det till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)? 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1) är en struktur och metod för att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön på alla nivåer inom en organisation.  

Arbetsgivare ska systematiskt identifiera och bedöma risker i arbetsmiljön, inklusive de som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta innebär att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och identifiera potentiella risker för kränkande särbehandling och mobbning. 

Efter riskbedömningen ska arbetsgivare utveckla och implementera åtgärdsplaner för att hantera identifierade risker och följa upp dessa åtgärder för att säkerställa att de är effektiva. OSA-föreskrifterna (AFS 2015:4) fokuserar specifikt på de organisatoriska och sociala aspekterna av arbetsmiljön och är en förlängning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De betonar vikten av att hantera arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling för att främja en hälsosam arbetsmiljö. 

Hur reglerar Diskrimineringslagen arbetsgivarens ansvar för att förhindra kränkande särbehandling? 

Diskrimineringslagen (DL) och arbetsmiljölagstiftningen överlappar när det gäller att skydda anställda från kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. 
 
Diskrimineringslagen skyddar anställda från att bli behandlade sämre baserat på kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta inkluderar skydd mot trakasserier och kränkande särbehandling som är kopplade till dessa kategorier. 
 
Arbetsgivare har ett ansvar enligt lagen att vidta åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier och att agera snabbt när sådana incidenter rapporteras. Detta innebär att ha policys och rutiner på plats för att hantera dessa frågor effektivt. 
 
Arbetsgivare ska också ha tydliga rutiner för att anställda ska kunna rapportera diskriminering och trakasserier. Det är viktigt att dessa rapporter tas på allvar och att arbetsgivaren följer upp dem på ett lämpligt sätt. 
 
Att integrera åtgärder för att hantera både kränkande särbehandling och diskriminering i arbetsplatsens rutiner och policys hjälper till att skapa en arbetsmiljö där alla anställda kan känna sig trygga och värderade.

Sammanfattningsvis

 • Arbetstagare: Dokumentera och rapportera alla former av kränkande beteenden.
 • Arbetsgivare: Skapa och upprätthåll en policy som tydligt förbjuder kränkande särbehandling och agera snabbt för att lösa problem när de uppstår. 
 • De nuvarande föreskrifterna, kända som OSA, betonar vikten av att förebygga och hantera kränkande särbehandling. 
 • Både arbetsgivare och arbetstagare har ansvar för att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö. 
 • Kränkande särbehandling definieras som handlingar som kan leda till ohälsa eller social exkludering. 
 • Mobbning betraktas som en allvarlig form av kränkande särbehandling. 
 • Arbetsmiljölagstiftningen och diskrimineringslagen samverkar för att skydda arbetstagare från olika former av utsatthet. 
 • Genom att följa dessa riktlinjer kan vi alla bidra till att skapa en hälsosam och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig trygga och respekterade. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata