För dig som är arbetstagare  

Vad är en konkurrensklausul? 

Under anställningstiden har arbetstagare en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Det innebär bland annat att arbetstagare inte får bedriva konkurrerande verksamhet under anställningstiden. Utgångspunkten är att arbetstagare, efter att anställningen har avslutats, i princip fritt får konkurrera med sin tidigare arbetsgivare. Arbetsgivaren kan dock ofta ha ett intresse av att hindra en arbetstagare från att konkurrera med arbetsgivaren även efter att anställningen upphört. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan då avtala om en konkurrensklausul. 
 
En konkurrensklausul är en bestämmelse i ett anställningsavtal varigenom arbetstagaren förbinder sig att efter anställningens upphörande under en viss tid inte bedriva konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Ofta gäller konkurrensförbudet under en viss tid eller inom ett visst geografiskt område. Konkurrensklausuler får inte strida mot kollektivavtal som arbetsgivaren och arbetstagaren är bundna av. 
 

Konkurrensklausulen måste vara skälig 

Konkurrensförbud är i princip giltiga, men en konkurrensklausul måste vara skälig för att den ska vara giltig. Arbetstagaren är alltså inte bunden av en konkurrensklausul om den sträcker sig längre än vad som är skäligt. Av Arbetsdomstolens praxis framgår det att det ska göras en helhetsbedömning av om en konkurrensklausul är skälig. Arbetsdomstolen har i detta avseende iakttagit en restriktiv syn. Vid bedömningen beaktas vanligtvis om arbetsgivaren har ett berättigat syfte med klausulen, i vilken mån klausulen begränsar arbetstagarens möjligheter att som anställd eller egenföretagare bedriva yrkesverksamhet, om arbetstagaren blir kompenserad under tiden som klausulen gäller eller om lön och andra anställningsförmåner bestämts utifrån de begränsningar som klausulen innebär. Vidare tas även hänsyn till arbetstagarens ställning och anställningstid samt om parterna har förhandlat om klausulen. 
 

Konkurrensklausuler prövas enligt avtalslagen samt eventuella kollektivavtal. 
 

Kollektivavtalsbundna och icke kollektivavtalsbundna arbetsgivare 
År 2015 ingick Svenskt Näringsliv och PTK ett avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Avtalet gäller för arbetsgivare och arbetstagare som är medlemmar i de förbund som antagit avtalet. Avtalet gäller också för utanförstående arbetstagare. Avtalet är vägledande även för parter som inte är bundna av kollektivavtalet vid bedömningen av om en konkurrensklausul är skälig. 2015 års avtal reglerar användningen av konkurrensklausuler i privat sektor. I avtalet regleras när och hur konkurrensklausuler i anställningsavtal får ingås samt vad klausulerna ska innehålla för att anses vara skäliga. 
 

För dig som är arbetstagare 

Hur vet jag om konkurrensklausulen i mitt anställningsavtal är skälig? 

Det är svårt att med exakthet uttala när en konkurrensklausul anses vara skälig eller inte, det är något som får prövas rättsligt utifrån en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Generellt gäller att arbetsgivaren måste ha ett berättigat syfte med klausulen. Ett sådant syfte kan t.ex. vara att din arbetsgivare vill skydda tekniskt eller företagsspecifikt kunnande, bestående kunder eller företagshemligheter. Syftet att kvarhålla dig som arbetstagare på grund av att du har särskilda kunskaper eller särskild kompetens anses inte vara ett motiverat syfte. 
 
Vidare ska hänsyn tas till i vilken utsträckning konkurrensklausulen begränsar dina möjligheter att bedriva yrkesverksamhet. I det avseendet beaktas omfattningen av den verksamhet som du förbjuds bedriva, samt hur lång tid du tid är bunden av konkurrensklausulen. I regel ska en konkurrensklausul inte sträcka sig längre än 18 månader efter att anställningen har avslutats. 
 
Om du som arbetstagare är förhindrad att ta anställning eller på annat sätt bedriva eller ta befattning med annan verksamhet på grund av konkurrensklausulen bör arbetsgivaren kompensera dig för detta. Du bör alltså ta reda på om du blir kompenserad under klausulens bindningstid och/eller om din lön eller övriga anställningsvillkor har bestämts utifrån de begränsningar som konkurrensklausulen innebär. Detta kan påverka bedömningen av huruvida klausulen är skälig, men det går inte att säga att en konkurrensklausul utan avtalad ekonomisk kompensation alltid är oskälig. 

 
Vad händer om jag bryter mot konkurrensklausulen? 

Ofta är konkurrensklausuler förenade med ett så kallat normerat skadestånd (vite) som syftar till att täcka den ekonomiska skada som kan uppkomma om du som arbetstagare bryter mot konkurrensklausulen. 
 
På det område som regleras av kollektivavtal gäller att vitet bör vara bestämt i rimlig relation till arbetstagarens lön, normalt anses sex månadslöner tillräckligt. 
 

Är jag bunden av konkurrensklausulen om jag blir uppsagd? 

I normala fall gäller en konkurrensklausul inte om arbetsgivaren säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. I annat fall står det parterna fritt att komma överens om att konkurrensklausulen inte ska gälla. 
 

För dig som är arbetsgivare 

När behövs en konkurrensklausul? 

För er som arbetsgivare kan det vara fördelaktigt att upprätta en konkurrensklausul om ni vill skydda tekniskt eller företagsspecifikt kunnande, bestående kundrelationer eller företagshemligheter. Det är dock viktigt att poängtera att konkurrensklausuler bör användas restriktivt. 
 

Förutsättningar för att ingå en konkurrensklausul 

En förutsättning för att arbetsgivare och arbetstagare som omfattas av 2015 års avtal ska få ingå en konkurrensklausul är att det i arbetsgivarens verksamhet finns sådana företagshemligheter som avses i företagshemlighetslagen (2018:558). Det krävs också att det finns en risk för att ni som arbetsgivare skulle lida skada i konkurrenshänseende om företagshemligheterna skulle röjas och användas i konkurrerande verksamhet. Det ska också göras en intresseavvägning av om det är lämpligt och skäligt att införa en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Vid avvägningen ska arbetsgivarens intresse av att företagshemligheterna kan behållas i verksamheten vägas mot arbetstagarens intresse av att fritt kunna använda sina kunskaper. 
 
Tänk även på att det måste finnas ett berättigat syfte med konkurrensbegränsningen. Exempelvis kan det handla om ett intresse av att vilja skydda företagshemligheter eller bestående kundrelationer. Det utgör däremot inte ett berättigat syfte att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens. Även över hur lång tid som klausulen gäller spelar roll. Generellt bör bindningstiden för en konkurrensklausul inte sträcka sig längre än 18 månader efter anställningstiden. 
 

Arbetsgivare utan kollektivavtal 

Om ni som arbetsgivare inte är bundna av kollektivavtal som reglerar tillåtligheten av konkurrensklausuler prövas tillåtligheten av klausulen enligt 38 § avtalslagen (1915:218). Av 38 § avtalslagen framgår att en arbetstagare inte är bunden av en konkurrensklausul om den sträcker sig längre än vad som är skäligt. Trots att ni som arbetsgivare inte har något kollektivavtal så är ändå 2015 års avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal, som slutits mellan Svenskt Näringsliv och PTK, vägledande vid prövningen av om klausulen är skälig. 

Sammanfattningsvis

  • En konkurrensklausul förlänger arbetstagarens lojalitetsplikt till att gälla även efter anställningens avslutande och innebär ett förbud mot att konkurrera med den tidigare arbetsgivaren under en viss tid. 
  • Konkurrensklausuler är ett bra sätt för arbetsgivare att skydda exempelvis bestående kundrelationer och/eller företagshemligheter på. 
  • Konkurrensklausuler bör användas restriktivt. 
  • Konkurrensklausuler måste vara skäliga. 
  • Utformningen av en konkurrensklausul bör bland annat göras med hänsyn till arbetstagarens lön, vilken begränsning den innebär för arbetstagaren, längden på anställningstiden och vilken ställning arbetstagaren har. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata