För dig som arbetstagare 

Har din arbetsgivare rätt att övervaka dig?  

På en modern arbetsplats kan arbetsgivare ha behov av att övervaka anställda av olika skäl, som att följa upp prestationer eller säkerställa företagets säkerhet. Men rätten att övervaka är inte obegränsad. Den måste balanseras mot de anställdas rätt till integritet. Enligt arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal ska all övervakning vara motiverad, proportionerlig och genomförd på ett respektfullt sätt. 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) spelar en central roll när det kommer till övervakning eftersom den reglerar hur personuppgifter får behandlas. Det innebär att om arbetsgivaren använder teknologier som IT-system, kamerabevakning eller positioneringsteknik för att samla in data om dig, måste de följa strikta regler.  

Vilken information har du rätt att få? 

Som anställd har du rätt att bli informerad om vilka kontroller som kan utföras på dig. Denna information ska ges innan insamlingen av data påbörjas. Det är inte tillräckligt att bara informera vid själva insamlingstillfället; arbetsgivaren måste också klargöra syftet och omfattningen av övervakningen. 
 
Arbetsgivare kan inte förvänta sig ditt samtycke som en rättslig grund för övervakning eftersom maktbalansen mellan arbetsgivare och anställd gör det svårt för samtycke att vara frivilligt. Istället måste de motivera övervakningen utifrån andra rättsliga grunder, såsom en intresseavvägning där säkerhetsskäl ofta väger tyngre än effektivitet.  

Vad innebär kontroll av prestationer? 

Företag kan använda olika metoder för att följa upp anställdas prestationer, från enkel tidsregistrering till avancerade analysverktyg. Om denna uppföljning involverar insamling och behandling av personuppgifter, måste arbetsgivaren säkerställa att processen är rättvis och transparent. 
 
Det är viktigt att arbetsgivaren tydligt definierar syftet med att samla in prestationsdata och ser till att den insamlade informationen endast används för det specificerade ändamålet. Till exempel får data som samlas in för fakturering inte användas för att bedöma individuella prestationer om inte detta var tydligt från början.  
 
Behandlingen av data för att följa upp prestationer måste vara nödvändig och proportionerlig. Det betyder att övervakning inte får vara alltför omfattande. Den måste också stå i proportion till det legitima behovet av att följa upp arbetet, och ska genomföras på ett sätt som inte upplevs som ständigt påträngande. 

För dig som arbetsgivare  

Hur ser ni som arbetsgivare till att övervakning sker i enlighet med GDPR? 

För arbetsgivare är det avgörande att övervakning och behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar. Detta innebär att följa både arbetsrättsliga regler och GDPR. Innan man inför någon form av övervakning eller databehandling, bör arbetsgivaren utföra en noggrann konsekvensbedömning för att förstå hur detta påverkar de anställdas integritet. 
 
Det första steget är att identifiera behovet av övervakning och att noga överväga om målet kan uppnås med mindre integritetskränkande metoder. Om det finns ett sakligt behov av att behandla personuppgifter för att följa upp eller övervaka prestationer, måste detta vara tydligt motiverat och proportionerligt till verksamhetens krav.  

Vilka rättsliga grunder kan användas? 

Enligt GDPR måste all behandling av personuppgifter ha en rättslig grund. För övervakning av anställda är det vanligt att arbetsgivare åberopar en intresseavvägning, där de bedömer att deras legitima intresse av övervakningen väger tyngre än de anställdas intresse av integritet. 
 
Säkerhetsskäl, som att skydda företagshemligheter eller förhindra stöld, utgör ofta starkare skäl för övervakning än rent effektivitetsdrivna anledningar. Arbetsgivare måste dock alltid kunna visa att de har övervägt alternativa, mindre ingripande metoder. 

Hur bör ni som arbetsgivare informera arbetstagarna? 

Transparent kommunikation är nyckeln till att säkerställa att övervakning uppfattas som rättvis och laglig. Anställda bör informeras på ett tydligt och begripligt sätt om vilka typer av övervakning som kommer att ske, vilken data som samlas in, hur den används och skyddas. 
 
Det är också viktigt att informationen ges i god tid, helst redan vid anställningens början eller senast innan data börjar samlas in. Arbetsgivare behöver inte informera vid varje enskilt tillfälle av övervakning, men den övergripande processen och dess syfte måste vara klart kommunicerade.  

När är konsekvensbedömning nödvändig? 

Om övervakningen innebär en hög risk för de anställdas rättigheter och friheter, kan det vara nödvändigt med en konsekvensbedömning. Detta är särskilt relevant vid användning av ny teknik eller om övervakningen är omfattande. En sådan bedömning hjälper arbetsgivaren att identifiera och minimera risker samt säkerställa att övervakningen är i linje med lagkraven. 
 
Genom att utföra en konsekvensbedömning kan arbetsgivaren också visa att de tar integritetsfrågor på allvar och är engagerade i att skapa en arbetsmiljö som respekterar de anställdas rättigheter. 

Sammanfattningsvis

  • Arbetsgivare måste följa arbetsrättsliga lagar och dataskyddsförordningen vid övervakning.
  • Övervakning får inte vara onödigt närgången eller sakna ett tydligt syfte.
  • Anställda ska informeras om vilken data som samlas in och hur den används.
  • Arbetsgivare bör överväga konsekvenserna av övervakning för de anställdas integritet.
  • Behandling av personuppgifter måste vara sakligt motiverad och proportionerlig.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata