För dig som arbetstagare 

Vad innebär fackets tolkningsföreträde? 

Fackets tolkningsföreträde framgår av lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Tolkningsföreträde betyder i sammanhanget att en viss parts uppfattning i en fråga gäller till dess att tvisten slutligt lösts.  Fackets tolkningsföreträde betyder därför att fackföreningen har rätt att bestämma vad som ska gälla fram tills en tvist har lösts i vissa frågor. Har facket lagt in sitt tolkningsföreträde har arbetstagaren rätt att inte följa arbetsgivarens order utan att några negativa konsekvenser ska uppstå för arbetstagaren. För att facket ska få tolkningsföreträde krävs det att det rör sig om en rättstvist och att det finns rättsligt stöd för fackets påståenden.  
 
Enkelt sett finns det tre typer av förhandlingar när arbetsgivare och arbetstagare/fackförening inte kan komma överens: intresseförhandling, tvisteförhandling och medbestämmandeförhandling. Det är endast vid tvisteförhandling som facket har tolkningsföreträde.  
 
Intresseförhandling innebär en förhandling om innehållet i ett kollektivavtal. 
 
Medbestämmandeförhandling innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket innan beslut fattas. I dessa fall råder ingen tvist även om parterna kan vara oeniga, och facket har därför inget tolkningsföreträde.  
 
Tvisteförhandling innebär att facket anser att arbetsgivaren har brutit mot lag eller kollektivavtal genom ett redan fattat beslut eller vidtagen åtgärd, och facket framställer därför krav på skadestånd och/eller annan påföljd. Det är endast vid tvisteförhandlingar om lön eller annan ersättning, arbetstagares arbetsskyldighet enligt kollektivavtal eller tolkning av ett medbestämmandeavtal som facket har tolkningsföreträde. 
 

Vad spelar tolkningsföreträdet för roll för mig? 

För dig som enskild arbetstagare innebär det att facket i de sorters tvister som radats upp ovan kan bestämma att deras tolkningsföreträde gäller och därmed att det alltså är fackets tolkning som gäller fram tills att tvisten är slutligt avgjord. Det betyder att du som arbetstagare till exempel inte behöver utföra visst arbete om facket åberopar tolkningsföreträdet i en tvist om huruvida en arbetsuppgift ligger innanför din arbetsskyldighet. Det finns dock vissa undantag. Du som arbetstagare kan inte själv åberopa tolkningsföreträde utan detta är något endast facket kan göra.  
 
Den fackförening jag är medlem i har inte kollektivavtal med min arbetsgivare, spelar det någon roll eller har de ändå tolkningsföreträde?  
Nej. Om din fackförening inte är kollektivavtalsslutande fackförening i förhållande till din arbetsgivare har inte fackföreningen möjlighet att använda sig av tolkningsföreträde.  
 

För arbetsgivare

Vad innebär fackets tolkningsföreträde? 

Fackets tolkningsföreträde framgår av lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Tolkningsföreträde betyder att en viss parts uppfattning i en fråga gäller till dess att tvisten slutligt lösts.  Fackets tolkningsföreträde betyder därför att fackföreningen har rätt att bestämma vad som ska gälla fram tills en tvist har lösts i vissa frågor. Har facket lagt in sitt tolkningsföreträde har arbetstagaren rätt att inte följa arbetsgivarens order utan att några negativa konsekvenser ska uppstå för arbetstagaren. För att facket ska få tolkningsföreträde krävs det att det rör sig om en rättstvist och att det finns rättsligt stöd för fackets påståenden.  
 
Enkelt sett finns det tre typer av förhandlingar när arbetsgivare och arbetstagare/fackförening inte kan komma överens: intresseförhandling, tvisteförhandling och medbestämmandeförhandling. Det är endast vid tvisteförhandling som facket har tolkningsföreträde.  
 
Intresseförhandling innebär en förhandling om innehållet i ett kollektivavtal. 
 
Medbestämmandeförhandling innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket innan beslut fattas. I dessa fall råder ingen tvist även om parterna kan vara oeniga, och facket har därför inget tolkningsföreträde.  
 
Tvisteförhandling innebär att facket anser att arbetsgivaren har brutit mot lag eller kollektivavtal genom ett redan fattat beslut eller vidtagen åtgärd, och facket framställer därför krav på skadestånd och/eller annan påföljd. Det är endast vid tvisteförhandlingar om lön eller annan ersättning, arbetstagares arbetsskyldighet enligt kollektivavtal eller tolkning av ett medbestämmandeavtal som facket har tolkningsföreträde. 

Vi har inget kollektivavtal, har facket tolkningsföreträde då?  

Nej. Är ni inte bundna av något kollektivavtal kommer inte facket ha någon möjlighet att utöva tolkningsföreträde även om en anställd är medlem i facket.  

Blir vi bundna av fackets tolkningsföreträde?  

Om det uppstår en tvist angående en rättslig fråga och facket väljer att utöva sitt tolkningsföreträde finns det flera saker för er som arbetsgivare att tänka på, beroende på vilken typ av fråga som det tvistas om. 
 
Handlar det om en lönetvist måste ni omedelbart begära lokal förhandling, sedan begära central förhandling inom tio dagar från den lokala förhandlingens avslut, och slutligen väcka talan i Arbetsdomstolen inom tio dagar från den centrala förhandlingens avslutande. Om ni inte följer dessa steg kommer ni bli skyldiga att betala det omtvistade beloppet, det vill säga bli bundna av fackets tolkningsträde.  
 
Vid tvist om arbetsskyldighet kan ni begära ett interimistiskt beslut från Arbetsdomstolen som gäller tills tvisten är slutligt avgjord. För att få bifall krävs det att ni kan visa sannolika skäl för att er uppfattning i tvisten är riktig. I detta fall är det också viktigt att veta att om facket felaktigt åberopat tolkningsföreträde kan detta leda till att facket blir skadeståndsskyldiga gentemot er. Vid synnerliga skäl kan ni som arbetsgivare beordra att arbetstagare ska arbeta trots att facket har åberopat tolkningsföreträde som säger det motsatta. Har ni beordrat arbete utan att det förelåg synnerliga skäl kan ni istället bli skadeståndsskyldiga gentemot facket. 
 
Om facket åberopar tolkningsföreträde vid tvist om medbestämmande gäller detta tills tvisten är löst. Ni behöver inte iaktta tolkningsföreträdet om det finns synnerliga skäl, eller om fackets mening är oriktig och facket insåg eller borde ha insett det. Även här gäller att om facket felaktigt åberopat tolkningsföreträde kan detta leda till att facket blir skadeståndsskyldiga gentemot er. 

Sammanfattningsvis

  • Fackets tolkningsföreträde, enligt lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), innebär att fackföreningens uppfattning gäller tills en tvist är slutligt löst, vilket skyddar arbetstagare från negativa konsekvenser om de följer fackets tolkning. 
  • Tolkningsföreträde gäller endast vid tvisteförhandlingar, där facket anser att arbetsgivaren brutit mot lag eller kollektivavtal. Det omfattar tvister om lön eller annan ersättning, arbetsskyldighet enligt kollektivavtal, eller tolkning av ett medbestämmandeavtal. 
  • Fackföreningar utan kollektivavtal med arbetsgivaren kan inte utöva tolkningsföreträde, vilket begränsar deras inflytande i tvister. 
  • Vid tvisteförhandlingar måste arbetsgivare snabbt begära lokal och central förhandling samt eventuell domstolsprövning för att inte bli bundna av fackets tolkning. Felaktigt åberopande av tolkningsföreträde kan leda till skadeståndsansvar för facket. 
     

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata