Kan en arbetstagare vara föräldraledig och ha sommarsemester? 

Många småbarnsföräldrar vill gärna ta ut både föräldraledighet och semester i en sammanhängande period under sommaren. Men hur är det – vilka regler gäller egentligen för föräldraledighet under semesterperioden? Nedan följer svar på några vanligt förekommande frågor. 

Har arbetstagare rätt att ta ut både semester och föräldraledighet under sommaren? 

Ja, arbetstagare har rätt till föräldraledighet under sommaren om arbetstagaren ansöker om detta i förväg. Föräldraledighetslagen anger att ansökan om föräldraledighet ska göras minst två månader i förväg men vissa på arbetsmarknaden förekommande kollektivavtal anger en längre tid än två månader. Kontrollera vad som gäller i ditt fall. 

Huvudregeln i semesterledighetslagen är i sin tur att arbetstagare har rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarperioden juni – augusti. 

Kan arbetsgivare neka ansökan av sammanhängande semester- och föräldraveckor?  

Ja, arbetsgivare har rätt att neka om en längre frånvaro skulle påverka verksamheten negativt. Om arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens, kan arbetsgivare flytta semestern till annan period under perioden juni – augusti. Enligt semesterlagen har arbetsgivare rätt att ensidigt bestämma om huvudsemesterns förläggning om så sker minst två månader i förväg. Arbetsgivaren har dock inte rätt att flytta semestern till samma veckor som arbetstagaren ansökt om föräldraledighet. 

Arbetsgivaren kan inte heller neka arbetstagaren de veckor som denne har ansökt om föräldraledigt, givet att ansökan om föräldraledighet inkommit i rätt tid. 

Kan arbetstagare ansöka om föräldraledighet för flera perioder under sommaren? 

Ja. Om arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens om annat, får arbetstagaren under ett kalenderår dela upp ledigheten på högst tre perioder. Efter att barnet är 18 månader har arbetstagare bara rätt att nyttja dagar med rätt till föräldrapenning.

Kan jag vara föräldraledig med min sambos barn? 

Ja. Från och med den 1 juli 2019 kan en förälder föra över dagar med föräldrapenning till sambo. En förutsättning är dock att föräldern överför föräldrapenningdagar till sambon.

Är föräldraledighet semestergrundande? 

Ja, föräldraledighet är semestergrundande de första 120 dagarna. Vid rätt till 25 semesterdagar per semesterår innebär det att arbetstagaren tjänar ihop sammanlagt nio betalda semesterdagar under föräldraledigheten. Vid 30 semesterdagar sparas tio betalda semesterdagar ihop. Båda föräldrarna har rätt till 120 dagars semestergrundande föräldraledighet.

Finns rätt till vab (vård av barn) under pågående föräldraledighet? 

Ja, men bara om barnet är inlagt på sjukhus. Då kan båda föräldrarna få ersättning för vab samtidigt.

Vi på Alex AB (publ) är specialiserade på arbetsrätt och erbjuder rådgivning i ert enskilda fall oavsett om ni är arbetsgivare eller arbetstagare. Vi svarar gärna på frågor avseende semester och föräldraledighet. Boka gärna ett inledande 30 minuters samtal med oss på alexapp.se!

 

Skador vid distansarbete

Det har blivit allt vanligare med distansarbete. Med en ökad möjlighet till distansarbete följer frågor om arbetsgivaren och arbetstagarens ansvar vid sådant arbete. Under våren 2023 behandlade Högsta förvaltningsdomstolen ett mål (mål nr. 441–22) gällande en eventuell arbetsskada som inträffat vid arbete på distans. Den fråga som domstolen behandlade var vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada. 

Begreppet arbetsskada

Med arbetsskada avses enligt 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken en skada som uppkommit till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. För att skadan eller olycksfallet ska utgöra en arbetsskada krävs det ett samband mellan den försäkrades arbete och olyckan. Den som drabbas av en arbetsskada kan få ekonomisk ersättning för nödvändiga vårdkostnader. 

En arbetstagare som förvärvsarbetar i Sverige är enligt arbetsskadeförsäkringen försäkrad för arbetsskador. Arbetsskadeförsäkringen är en del av den allmänna socialförsäkringen. 

Målets bakgrund 

Mål 441–22 gällde en arbetstagare som arbetade som en producent. Arbetsgivaren hade beordrat att producentens arbete skulle utföras på distans för att minska spridningen av Covid-19. 

Under tiden som arbetstagaren arbetade hemifrån lossnade en strömkabel till datorn som föll ned på golvet. Arbetstagaren hade böjt sig ned för att ta upp kabeln samtidigt som hans treårige son, som lekt under skrivbordet, rest sig upp. Detta ledde till att sonens huvud och arbetstagarens haka stötte mot varandra. Till följd av detta hade arbetstagare ådragit sig en tandskada. 

Underinstansernas bedömning

Försäkringskassan bedömde skadan som en arbetsskada. Allmänna ombudet för socialförsäkringen menade dock att beslutet skulle upphävas då kravet på samband mellan arbete och olycka enligt ombudet bör ställas högre vid arbete hemifrån. Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade därför Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att arbetstagarens hem var att jämställa med hans arbetsplats vid olyckstidpunkten. Förvaltningsrätten hänvisade till arbetsgivarens anvisningar om hemarbete samt det faktum att olyckan skedde när arbetstagaren utförde sina arbetsuppgifter och ett samband mellan arbete och skada därmed fanns. 

Förvaltningsrättens dom överklagades av Allmänna ombudet till Kammarrätten i Stockholm som även de avslog överklagandet med hänvisning till olyckans samband med arbetet. Kammarrätten menade att det saknades stöd för att det skulle vara ett mer direkt samband mellan olyckan och arbetet när olyckan inträffar under hemarbete. 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en grundläggande förutsättning för att samband mellan arbete och olycka ska föreligga är att olyckan inträffar när den försäkrade utför sitt arbete. Det måste dock vägas in vad som orsakat olyckan. Samtliga olyckor som inträffar när en arbetstagare utför arbete i hemmet ska alltså inte bedömas som olycksfall i arbetet, exempelvis då olyckan inträffat till övervägande del på grund av privata omständigheter. 

Vidare konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det vid bedömningen av om en arbetsskada har inträffat saknar betydelse om arbetet hemifrån har skett frivilligt eller till följd av en uppmaning av arbetsgivaren. 

Arbetstagaren hade i aktuellt mål råkat ut för en olycka när han utförde arbete. Olyckan inträffade genom att arbetstagaren sammanstötte med sin sons huvud, en omständighet som enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebar att olyckan till övervägande del hade sin grund i arbetstagarens privatliv. Ett sådant samband mellan olyckan och arbetet som enligt socialförsäkringsbalken krävs för att det ska vara fråga om en arbetsolycka bedömdes därför saknas. Arbetstagaren ansågs inte ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. 

Sammanfattningsvis

  •  Arbetstagare har rätt att ta ut både föräldraledighet och semester under sommaren, men arbetsgivaren kan neka om det påverkar verksamheten negativt.
  • Arbetsgivaren kan flytta semestern till annan period under juni-augusti, men inte till samma veckor som föräldraledigheten.
  • Arbetstagare får dela upp föräldraledigheten på högst tre perioder per år.
  • Föräldraledighet är semestergrundande de första 120 dagarna.
  • Rätt till vab (vård av barn) finns under pågående föräldraledighet om barnet är inlagt på sjukhus.
  • För att en olycka ska anses som arbetsskada krävs samband mellan arbetet och olyckan.
  • Skador som uppstår i hemmet bedöms mer restriktivt än på arbetsplatsen, då de inte alltid är arbetsrelaterade.
  • Orsaken till olyckan måste till övervägande del vara arbetsrelaterad för att anses som arbetsskada.
  • Bedömningen görs inte annorlunda om distansarbetet är frivilligt eller på arbetsgivarens uppmaning.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata