För dig som är arbetstagare  

Vad anses vara diskriminering på grund av kön? 

För att utgöra diskriminering måste en person missgynnas jämfört med någon annan i en jämförbar situation, och det måste finnas ett samband till någon av diskrimineringsgrunderna enligt lagen, där kön är en sådan grund. Det är dock möjligt att särbehandling av någon på grund av kön kan rättfärdigas om det är ett avgörande yrkeskrav, finns ett berättigat syfte med åtgärden och att åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet.  Det är även möjligt att vidta åtgärder som ett led att främja jämställdheten mellan könen i andra fall än vad gäller löne- eller andra anställningsvillkor. 
 
Diskriminering på grund av kön har prövats av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i flera fall. Som exempel kan anges ett fall där en man sökte arbete på ett café. Vid tillfrågan om en uppdatering av ansökan fick han som svar att arbetsgivaren tillsammans med nuvarande anställda kommit fram till att de vill behålla arbetsplatssituationen så att fortsatt enbart skulle finnas kvinnliga anställda på caféet. I ett annat fall fick en kvinna veta att arbetet var fysiskt krävande och att det inte fanns några andra kvinnor i branschen samt att det var en man som fått arbetet. I båda fallen ansåg DO att det var fråga om missgynnande på grund av kön. 
 

Vad anses vara diskriminering på grund av graviditet? 

Även diskriminering på grund av graviditet och samband därav kopplas till diskrimineringsgrunden kön. Det är därmed förbjudet att exempelvis diskriminera en arbetssökande, arbetstagare och inhyrda uppdragstagare för utförande av visst arbete på grund av dennes graviditet, planerade föräldraledighet eller för något som har samband med graviditeten. I flera fall har DO begärt ersättning när arbetsgivaren eller potentiellt blivande arbetsgivaren valt att inte gå vidare med rekryteringsprocessen, avbrutit en provanställning på grund av sjukskrivning relaterat till graviditeten samt valt att inte förlänga en uppdragstagare på grund av att denne ändå inte skulle bli kvar i och med planerad föräldraledighet. Det har inte spelat någon roll huruvida arbetstagaren i slutändan troligen hade eller inte hade blivit vald då rekryteringen avbröts på grund av uttalad graviditet. Det är missgynnandet att inte få chansen att gå vidare som bedöms i första hand. För provanställningen uttalade arbetsgivaren att de inte kunnat eller skulle ha kunnat utvärdera arbetstagaren inom provanställningstiden då sjukskrivningen sträckte sig över hela den planerade tiden. DO ansåg ändå att det var fråga om ett missgynnande. 
 

För dig som arbetstagare 

Vad har du för rätt att inte diskrimineras på grund av kön?

 
Som arbetstagare har du rätt att inte bli vare sig direkt eller indirekt diskriminerad på grund av ditt kön. Som nämns i ovanstående återgivna DO-fall finns flera situationer som av DO ansetts vara ett missgynnande på grund av kön. Du har rätt att få anställning, få fortsätta din provanställning eller ditt uppdrag på lika villkor oavsett kön. Du får heller inte diskrimineras väl på arbetsplatsen. För att avgöra huruvida en anställd blir diskriminerad gör man oftast en jämförelse med motsvarande situationer för motsatt kön. Man kan dock även exempelvis jämföra en gravid kvinna med en icke-gravid kvinna. Om diskriminering påstås ske eller ha skett har arbetsgivaren ett utredningsansvar och skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. 
 

Var kan du vända dig om något känns fel? 

Om något känns fel med bemötande av någon av dina kollegor bör du ta upp det med din arbetsgivare som har ett arbetsmiljöansvar. Om något känns fel med bemötandet från din arbetsgivare eller potentiellt framtida arbetsgivare bör även detta tas upp. Du kan vända dig till ditt skyddsombud på din arbetsplats samt till DO och göra en anmälan alternativt väcka talan vid behörig tingsrätt. 
 

För er som arbetsgivare 

Vad bör ni som arbetsgivare tänka på för att undvika diskriminering på grund av kön? 

Ni som arbetsgivare har ett ansvar gentemot arbetstagaren att inte diskriminera på grund av kön, samt skapa en god arbetsmiljö för arbetstagarna där diskriminering inte förekommer. Ni som arbetsgivare bör alltid fundera på varför ni tar era beslut och motivera besluten på rättsligt godtagbara grunder fria från skillnader mellan könen, exempelvis att arbetstagaren inte får anställningen för att andra varit bättre kvalificerade för tjänsten. Alternativt kan det finnas ett berättigat syfte där åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet eller om åtgärden är ett led i att främja jämställdheten mellan könen. Ni som arbetsgivare har även ett krav på att utreda påstådd diskriminering på en arbetsplats samt vidta aktiva åtgärder för att i förekommande fall förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. 
 

Vad riskerar ni som arbetsgivare om diskriminering uppstår? 

Ni som arbetsgivare riskerar att få betala diskrimineringsersättning för parten som blivit utsatt för diskriminering. Det gäller både om ni som arbetsgivare diskriminerar en potentiell eller nuvarande arbetstagare, men även om ni inte förhindrar diskriminering på arbetsplatsen anställda emellan. Även en uppsägning på grund av felaktiga grunder kan bli ogiltigt vilket resulterar i att ni som arbetsgivare måste ta tillbaka den anställde eller ekonomiskt kompensera för uppsägningen. Dessutom kan dokument och policys som indirekt missgynnar ett visst kön bli utan verkan. Prövning kan ske både genom DO och i förlängningen talan i Arbetsdomstolen eller genom prövning i tingsrätten. 
 

Sammanfattningsvis

  • Kön är en av diskrimineringsgrunderna för skydd mot diskriminering i
  • Diskrimineringslagen som gäller bland annat inom arbetslivet. 
  • Arbetstagaren kan både direkt och indirekt missgynnas. 
  • Det är viktigt att arbetsgivaren både inför anställning samt under anställningstiden eller uppdragstiden, och även inför förlängning eller uppsägning av tjänst eller uppdrag ser till att inte missgynna en arbetstagare på grund av sitt kön eller exempelvis graviditet och föräldraledighet kopplat till kön. 
  • Det är även viktigt att arbetsgivaren utreder påstådd diskriminering samt i förekommande fall vidtar aktiva åtgärder för att förhindra att liknande situationer inte uppstår i framtiden. 
  • Det är dock möjligt att särbehandling på grund av kön kan rättfärdigas om det finns ett berättigat syfte och att åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet, alternativt är kopplad till ett främjande av jämställdhet. 
  • Om diskriminering uppstår riskerar arbetsgivaren anmälan till DO och/eller rättsprocess samt att få stå för diskrimineringsersättning samt eventuella skadestånd eller annan talan emot sig som har samband med diskrimineringen. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata