Vad innebär förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet? 

Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Att någon missgynnas innebär att någon försätts i sämre läge eller går miste om exempelvis en förbättring, förmån eller serviceåtgärd. 
 
Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsplatser ska vara tillgängliga och anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Arbetsgivaren ska vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. 
 
Diskrimineringsförbudet omfattar arbetstagare, arbetssökande, praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft. Däremot omfattas inte personer som gör en förfrågan om arbete av förbudet mot diskriminering genom bristande tillgänglighet. 
 

För dig som är arbetstagare 

Vilka tillgänglighetsåtgärder har jag rätt till? 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att kräva att arbetsgivaren genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder på arbetsplatsen. Med tillgänglighetsåtgärder avses huvudsakligen stöd eller personlig service, information och kommunikation samt vissa åtgärder i fråga om den fysiska arbetsmiljön. 
 
Exempel på sådana åtgärder kan vara olika hjälpmedel som underlättar ditt arbete. Det kan också handla om att justera belysning, anpassa utrustning, arbetstakt, arbetsfördelning eller arbetsledning. 
 
Observera att arbetsgivaren endast behöver vidta skäliga anpassningsåtgärder. Det går därför inte att kräva alla sorters anpassningar. Hänsyn måste bland annat tas till arbetsgivarens ekonomiska och praktiska förutsättningar. 
 
Förbudet mot diskriminering genom bristande tillgänglighet gäller även för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder som kan underlätta för dig att utföra ditt arbete. 
 

Vad behöver jag som anställd göra? 

En förutsättning för att arbetsgivarens skyldighet att vidta tillgänglighetsåtgärder ska aktualiseras är att arbetsgivaren har kännedom om din funktionsnedsättning, eller borde ha insett att du har en funktionsnedsättning. Du bör därför informera din arbetsgivare om din funktionsnedsättning samt vilket behov av anpassning du kan tänkas behöva. Din arbetsgivare kan däremot inte förhålla sig helt passiv; om din arbetsgivare får kännedom om din funktionsnedsättning bör arbetsgivaren initiera dialog med dig för att utreda möjligheten till eventuella anpassningsåtgärder. 
 

Vad kan jag göra om jag har blivit diskriminerad? 

Om du har en funktionsnedsättning och har blivit diskriminerad i form av att din arbetsgivare underlåtit att vidta tillgänglighetsåtgärder kan du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen. Om du är medlem i ett fackförbund ska du kontakta ditt fackförbund.  
 

För er som är arbetsgivare 

Vilka tillgänglighetsåtgärder måste vi som arbetsgivare vidta? 

Med tillgänglighetsåtgärder avses huvudsakligen sådant som kan hänföras till stöd eller personlig service, information och kommunikation samt vissa åtgärder i fråga om den fysiska miljön. Arbetsmiljölagen (1997:1160) ställer också krav på att arbetsförhållandena ska anpassas utifrån människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. 
 
Ni som arbetsgivare kan behöva vidta åtgärder i den fysiska arbetsmiljön, exempelvis justera belysningen, anpassa utrustning, arbetstakt, arbetsfördelning eller arbetsledning för berörda personer. 
 
Ansvaret för att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder gäller för arbetstagare, arbetssökande och praktikanter, inhyrd personal. Däremot behöver ni inte vidta anpassningsåtgärder för personer som gör en förfrågan om arbete. 
 
Kravet på tillgängliga arbetsplatser gäller för alla arbetsgivare, oavsett verksamhetens storlek. 
 

Vad utgör en skälig tillgänglighetsåtgärd? 

I diskrimineringslagen anges att tillgänglighetsåtgärderna ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning. Inom arbetslivsområdet är det i synnerhet arbetsmiljölagstiftningen som utgör annan relevant lagstiftning i fråga om krav på tillgänglighet. Arbetsgivare som följer gällande lagar behöver vanligtvis inte vidta åtgärder som går utöver dessa.  
 
Det ska göras en helhetsbedömning av vad som är en skälig åtgärd samt med hänsyn till: 

verksamhetens ekonomiska och praktiska förutsättningar 
varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan den enskilda personen och verksamheten andra omständigheter av betydelse 
 
Centralt för skälighetsbedömningen är arbetsgivarens möjlighet att finansiera åtgärden. När det gäller arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar ska kostnaden ställas i relation till arbetsgivarens ekonomiska situation. Dock kan åtgärder som skulle få för stora konsekvenser för verksamheten i övrigt inte krävas. 
 
Observera att det inte är möjligt att generellt fastställa vad som utgör en skälig anpassningsåtgärd, utan det är något som måste bedömas i varje enskilt fall.  

Vad händer om vi som arbetsgivare inte följer kraven på tillgänglighet? 

Om ni som arbetsgivare bryter mot förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet riskerar ni att behöva betala diskrimineringsersättning. 

Sammanfattningsvis

  • I diskrimineringslagen stadgas ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 
  • Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska vidta åtgärder för att anpassa och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 
  • Tillgänglighetsåtgärderna ska vara skäliga: vid bedömningen av om en åtgärd är skälig ska hänsyn tas till verksamhetens ekonomiska och praktiska förutsättningar, omfattningen och varaktigheten av förhållandet eller kontakten mellan den enskilde och verksamheten samt andra omständigheter av betydelse. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata