För dig som arbetstagare 

Jag håller inte med om min uppsägning eller mitt avsked, vad kan jag göra? 

När du som arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad och vill få uppsägningen eller avskedet ogiltigförklarad måste du underrätta arbetsgivaren om din avsikt att väcka talan inom två veckor från mottagandet av uppsägnings- eller avskedsbeskedet. Om du inte fått information om hur du väcker talan om ogiltighet, så kallade besvärshänvisningar, har du istället en månad på dig att underrätta arbetsgivaren från det att din anställning upphör. Därmed får du särskilt i de fall du blir uppsagd längre tid på dig. Om arbetsgivaren ger dig besvärshänvisningarna senare under uppsägningstiden, räknas dock de två veckorna från det datumet att du får informationen. 
 
För att bestrida ett felaktigt tidsbegränsat kontrakt har du en månad på dig att underrätta arbetsgivaren från tidpunkten av anställningstidens utgång. 
 
Efter underrättelsetiden gått ut har du ytterligare två veckor att väcka talan vid behörig domstol. Om ditt fackförbund påkallat förhandling enligt MBL (medbestämmandelagen) eller kollektivavtal, kan talan väckas först när förhandlingen avslutats. Då har du två veckor på dig från förhandlingens avslutande att väcka talan för de fall ingen överenskommelse nåtts. 
 
Om du inte underrättar eller väcker talan inom tidsfristen är talan preskriberad. Du kan i och för sig fortfarande väcka talan i saken, men om motparten invänder att talan är preskriberad förlorar du målet och får stå för rättegångskostnaderna. Det är därför viktigt att hålla koll på preskriptionstiderna. 
 

Jag vill få skadestånd för min uppsägning eller mitt avskedande, hur gör jag? 

För att kunna kräva skadestånd för en ogiltig uppsägning eller avskedande måste du underrätta arbetsgivaren inom fyra månader från att du fick beskedet. Om beskedet saknade besvärshänvisningar räknas tiden från när anställningen upphörde. 
 
Efter underrättelsetiden gått ut har du ytterligare fyra månader att väcka talan vid behörig domstol. Om ditt fackförbund har påkallat förhandling enligt MBL eller kollektivavtal, ska talan väckas först efter förhandlingens avslut. Då har du fyra månader på dig att väcka talan efter avslutad förhandling för de fall ingen överenskommelse nåtts. 
 
Om du inte underrättar eller väcker talan inom tidsfristen förlorar du rätten till talan. Du kan fortfarande väcka talan, men om motparten invänder att talan är preskriberad, förlorar du och får stå för rättegångskostnaderna. Det är därför inte att rekommendera. 
 

Hur ger jag en underrättelse? 

Som arbetstagare har du en skyldighet att underrätta arbetsgivaren om en kommande ogiltighetstalan eller skadeståndsyrkanden. Det finns inga formella krav för hur underrättelsen ska se ut; den kan vara både muntlig och skriftlig. För att säkerställa bevisning är det dock fördelaktigt att ge underrättelsen skriftligen, eftersom det är ditt ansvar att bevisa att underrättelsen har skett vid en eventuell tvist. 
 

Arbetsgivaren säger att denne inte fått min underrättelse, vad gäller? 

Som arbetstagare måste du bevisa att arbetsgivaren har mottagit underrättelsen vid en tvist. För att säkerställa detta är det bäst att ge underrättelsen skriftligen, antingen personligen med ett vittne närvarande eller genom rekommenderat brev, eller båda. Om arbetsgivaren påstår att underrättelsen inte har mottagits, är mejl eller fax oftast inte tillräckligt eftersom dessa kan komma bort eller kan komma att läsas av någon annan än en behörig person på arbetsgivarens sida utan att den vidarebefordras till rätt person. 
 

Vad finns det för krav på en underrättelse? 

Det finns inga särskilda krav på utformningen av underrättelsen, men generella uttryck som exempelvis att uppsägningen inte är grundad på sakliga skäl anses inte tillräckligt tydliga för att räknas som en underrättelse om senare ogiltighets- eller skadeståndstalan ska väckas. Underrättelsen måste vara precis och tydlig om vad yrkandet gäller, vilken händelse det rör och grunden för att uppsägningen eller avskedet är felaktigt. Till exempel kan du som arbetstagare, eventuellt genom ditt ombud eller facket, underrätta arbetsgivaren om att du kommer att yrka på ogiltighet och skadestånd med anledning av uppsägningen, eftersom du anser att kravet på sakliga skäl inte var uppfyllt. 

För er som arbetsgivare 

Kan arbetstagaren väcka ogiltighets- eller skadeståndstalan mot er som arbetsgivare? 

För att ni som arbetsgivare ska kunna få en ogiltighetstalan emot er, behöver arbetstagaren först underrätta er eller en behörig företrädare inom två veckor från att beskedet om uppsägning eller avsked mottogs. Om ni inte gett besvärshänvisningar vid uppsägningen eller avskedet förlängs tiden till en månad från då anställningen upphör. Besvärshänvisningar kan dock ges senare under uppsägningstiden, och de två veckorna räknas då från det tillfället. 
 
Om arbetstagaren vill göra gällande att ett tidsbegränsat kontrakt varit felaktigt tidsbegränsat och vill att det ska gälla tillsvidare, har arbetstagaren en månad från anställningstidens utgång att underrätta er. 
 
Efter underrättelsetiden gått ut har arbetstagaren två veckor på sig att väcka talan vid behörig domstol. Om facket påkallat förhandling utifrån MBL eller kollektivavtal, väcks talan först efter avslutad förhandling, och arbetstagaren har då ytterligare två veckor att väcka talan om ingen överenskommelse nås. 
 
För skadeståndstalan gäller liknande ordning, men underrättelsetiden är fyra månader från uppsägningen eller avskedet, eller från anställningens upphörande om besvärshänvisningar saknas, och ytterligare fyra månader för att väcka talan efter underrättelsetidens utgång. 
 
Om arbetstagaren inte lämnar en underrättelse eller väcker talan inom tidsfristerna, förlorar arbetstagaren sin talerätt. Arbetstagaren kan tekniskt sett väcka talan, men om ni invänder med att talan är preskriberad, förloras talan och arbetstagaren får stå för rättegångskostnaderna. 

Vem ska bevisa att underrättelse skett och vad ska underrättelsen innehålla? 

Det är arbetstagaren som har bevisbördan för att underrättelsen har givits och mottagits. Det finns inga särskilda krav för hur en underrättelse ska utformas, och den kan ges både muntligt och skriftligt. Generella uttalanden om att uppsägningen saknar sakliga skäl är dock inte tillräckliga för att utgöra en underrättelse. Det kan därför vara motiverat för er som arbetsgivare att invända mot mottagandet eller innehållet i underrättelsen, till exempel om ni inte mottagit den eller inte kunnat uppfatta att ett uttalande skulle leda till en talan. 

Sammanfattningsvis

  • Religion eller annan trosuppfattning är en av diskrimineringsgrunderna för skydd mot diskriminering i diskrimineringslagen som gäller bland annat inom arbetslivet. 
  • Arbetstagaren kan både direkt och indirekt missgynnas. 
  • Det är viktigt att arbetsgivaren både inför anställning samt under anställningstiden eller uppdragstiden, och även inför förlängning eller uppsägning av tjänst eller uppdrag ser till att inte missgynna en arbetstagare på grund av dennes religion eller trosuppfattning. 
  • Det är även viktigt att arbetsgivaren utreder påstådd diskriminering samt i förekommande fall vidtar aktiva åtgärder för att förhindra att liknande situationer inte uppstår i framtiden. 
  • Det är dock möjligt att särbehandling på grund av religion eller annan trosuppfattning kan rättfärdigas om det finns ett berättigat syfte och att åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. 
  • Om diskriminering uppstår riskerar arbetsgivaren anmälan till DO och/eller rättsprocess samt att få stå för diskrimineringsersättning samt eventuella skadestånd eller annan talan emot sig som har samband med diskrimineringen.  

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata