Grundlag och undantag 

I regeringsformen (1974:152) (“RF”) 2 kap. regleras flera opinionsfriheter för den enskilde, däribland yttrandefrihet samt tryckfrihet som regleras särskilt i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (“YGL”) respektive tryckfrihetsförordningen (1949:105) (“TF”) och som båda är av relevans i aktuellt sammanhang.  
 
Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet. Med yttrandefrihet avses, enligt regeringsformen, en frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Var och en har även rätt att, i tryckt skrift, uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Även meddelarfriheten är väsentlig i detta sammanhang. Friheten innebär att det står fritt för var och en att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska göras offentliga i tryckt skrift. 
 
Yttrandefriheten får, enligt regeringsformen begränsas om det är för rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggande och beivrande av brott.  
 

För dig som arbetstagare 

Får jag kritisera min arbetsgivare som offentligt anställd? 

Som offentligt anställd har du en särskild rätt att kritisera din arbetsgivare i media. Opinionsfriheterna i regeringsformen innebär att du har en rätt gentemot det allmänna, vilken inte gäller mellan privata rättssubjekt. Det betyder att du har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka dig om offentliga angelägenheter. Du kan kritisera din arbetsgivare och andra offentliga verksamheter i media utan att riskera sanktioner, så länge du inte bryter mot andra lagar, såsom sekretesslagstiftningen. 
  
Du omfattas också av meddelarfrihet och anonymitetsskydd. Det innebär att du har rätt att anonymt lämna uppgifter till media, förutsatt att uppgifterna är avsedda för publicering i grundlagsskyddade medier. Den som tar emot tips från dig får inte avslöja sin källa. Dessutom får din arbetsgivare inte efterforska vem som lämnat uppgifterna och inte heller straffa den som lämnat dem. 
  

Får jag kritisera min arbetsgivare som privatanställd? 

Såsom arbetsdomstolen har uttalat i AD 1982 nr 110 är utgångspunkten i fråga om kritikrätten den grundlagsfästa yttrande- och tryckfriheten. Varje människa ska få uttrycka sina tankar och åsikter, men opinionsfriheterna i regeringsformen riktar sig mot det allmänna, inte mellan privata subjekt. För privatanställda innebär det således att ett anställningsförhållande kan begränsa dessa friheter.  
 
Syftet med att begränsa rättigheterna när det kommer till privata rättssubjekt anges i Prop. 1975/76:209. Där framgår att det är nödvändigt att det rättighetsskydd som gäller gentemot lagstiftaren ges i grundlag medan det för medborgare vanligtvis räcker med vanlig lag. Därutöver har lagstiftaren ansett att det inte skulle vara praktiskt genomförbart att låta RF äga tillämplighet mellan enskilda utan att i grundlagen behöva detaljreglera.  
 
Inom den privata sektorn är kritikrätten således ett undantag från den allmänna tystnads- och lojalitetsplikt som gäller enligt ditt anställningsavtal. Det är viktigt att förstå vad lojalitetsplikten innebär och vart gränsen går för otillåten kritik.  
 
Problem på arbetsplatsen ska som huvudregel först tas upp med din arbetsgivare (se bl.a. AD 1986 nr 95). Arbetsgivaren ska ges möjlighet att lösa problemet internt innan andra aktörer blandas in. Om du inte pratar med din arbetsgivare först, kan det anses illojalt och få påverkan vid en eventuell domstolstvist.  
 
Du kan fortsatt, trots ovanstående, lämna uppgifter till media och även anonymt. Till skillnad från offentliganställda skyddas du emellertid inte av efterforskningsförbudet. Din arbetsgivare kan därav försöka ta reda på vem som har läckt viss information och din anställning kan påverkas av ditt agerande. Det är lojalitetsplikten enligt ditt anställningsavtal som är central. Det avgörande är således huruvida ditt handlande kan anses vara illojalt eller inte. Vad som utgör ett illojalt beteende beror bland annat på sektor, bransch, din ställning i företaget, syftet med kritiken samt övriga omständigheter. Det är viktigt att det görs en avvägning om handlandet syftat till att skada arbetsgivaren eller inte. Skadans storlek är också avgörande för vilka åtgärder arbetsgivaren kan eller bör vidta. 
 
 

För arbetsgivare 

Får offentliganställda arbetstagare kritisera oss som arbetsgivare i media? 

Det som skiljer offentliganställdas rätt att kritisera er som arbetsgivare i media, från privatanställdas, är att opinionsfriheterna i regeringsformen innebär en rätt gentemot det allmänna och inte privata rättssubjekt emellan. Det finns således en grundlagsskyddad rätt för dem att uttrycka sig om det allmänna, vilket innebär att de har en vidsträckt rätt att kritisera er samt andra offentliga verksamheter i media utan att riskera sanktioner. Kritiken får däremot inte innebära att de bryter mot andra lagar, såsom sekretesslagstiftning. 
  
Era offentligt anställda omfattas även av meddelarfrihet och anonymitetsskydd, vilket innebär att de har rätt att anonymt lämna uppgifter till media under förutsättningen att det är ägnat för publicering i grundlagsskyddade medier. Den som tar emot ett tips från en offentligt anställd får inte avslöja sin källa. Ni som arbetsgivare har också ett efterforskningsförbud samt ett repressalieförbud, vilket innebär att ni inte får efterforska vem som lämnat uppgifterna och att ni heller inte får straffa den som lämnat uppgifterna. 
  

Får privatanställda arbetstagare kritisera oss som arbetsgivare i media? 

Såsom arbetsdomstolen har uttalat i AD 1982 nr 110 är utgångspunkten i fråga om kritikrätten den grundlagsfästa yttrande- och tryckfriheten. Varje människa ska få uttrycka sina tankar och åsikter, men opinionsfriheterna i regeringsformen riktar sig mot det allmänna, inte mellan privata subjekt. För privatanställda innebär det således att ett anställningsförhållande begränsar dessa friheter. 
  
Syftet med att begränsa rättigheterna när det kommer till privata rättssubjekt anges i Prop. 1975/76:209. Där framgår att det är nödvändigt att det rättighetsskydd som gäller gentemot lagstiftaren ges i grundlag medan det för medborgare vanligtvis räcker med vanlig lag. Därutöver har lagstiftaren ansett att det inte skulle vara praktiskt genomförbart att låta RF äga tillämplighet mellan enskilda utan att i grundlagen behöva detaljreglera. 
  
Inom den privata sektorn är kritikrätten således ett undantag från den allmänna tystnads- och lojalitetsplikt som gäller enligt ert anställningsavtal. Det är viktigt att ni förstår vad lojalitetsplikten innebär och vart gränsen går för otillåten kritik. 
  
Problem på arbetsplatsen ska som huvudregel först tas upp med er som arbetsgivare (se bl.a. AD 1986 nr 95). Ni ska ges möjlighet att lösa problemet internt innan andra aktörer blandas in. Om era anställda inte pratar med er först, kan det anses illojalt och få påverkan vid en eventuell domstolstvist. 
  
Anställda kan fortsatt, trots ovanstående, lämna uppgifter till media och även anonymt. Till skillnad från offentliganställda skyddas de emellertid inte av efterforskningsförbudet. Ni kan därav försöka ta reda på vem som har läckt viss information och vidta lämpliga åtgärder som en följd. Det är lojalitetsplikten enligt anställningsavtalet som är central. Det avgörande är således huruvida deras handlande kan anses vara illojalt eller inte. Vad som utgör ett illojalt beteende beror bland annat på sektor, bransch, deras ställning i företaget, syftet med kritiken samt övriga omständigheter. Det är viktigt att göra en avvägning om handlandet syftar till att skada er som arbetsgivare eller inte. Skadans storlek är också avgörande för vilka åtgärder ni kan eller bör vidta. 

Sammanfattningsvis

  • Offentliganställda har en grundlagsskyddad rätt att kritisera sin arbetsgivare i media, så länge de inte bryter mot annan lagstiftning. 
  • Offentligt anställda kan anonymt lämna uppgifter till media. Arbetsgivaren får inte efterforska eller straffa den som lämnat uppgifterna. 
  • Privatanställda har yttrandefrihet men den begränsas av lojalitetsplikten inom anställningsförhållandet. Privatanställdas rätt att kritisera arbetsgivaren måste därav balanseras mot lojalitetsplikten, beroende på sektor, bransch och syftet med kritiken. 
  • Problem ska först tas upp internt med arbetsgivaren innan media kontaktas för att undvika att anses illojal. 
  • Om en privatanställd kritiserar arbetsgivaren i media bedöms handlingen utifrån syftet, omständigheterna och om det skadar arbetsgivaren. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata