För dig som är arbetstagare 

Kan min arbetsgivare tvinga mig att göra ett alkohol- eller drogtest? 

Enligt arbetsdomstolens praxis får en arbetsgivare fatta beslut om att införa alkohol och drogtester på arbetsplatsen. Det anförda har också stöd i Europarätten då arbetsgivarens ledningsrätt anses förankrad i svensk arbetsrätt (se mål nr 46210/99).  
 
Detta innebär att en arbetstagares vägran att genomföra en obligatorisk alkohol eller drogtest kan äventyra dennes anställning. Privat anställda som vägrar drogtest kan i vissa fall förlora jobbet, medan offentligt anställda har ett starkare skydd mot integritetskränkande tester, vilket regleras av regeringsformen och lagen om offentlig anställning (LOA). 
 

Vad innebär detta för din personliga integritet? 

Vid införande av drog- och alkoholtester på en arbetsplats är det inte bara arbetsgivarens arbetsledningsrätt som sätter ramarna för testernas genomförande. Arbetstagarnas personliga integritet bör också tas hänsyn till. I en tid där både arbetsplatsens säkerhet och arbetstagarnas integritet är av yttersta vikt, behöver intressena vägas emot varandra. Arbetsgivare måste noga överväga konsekvenserna och ta hänsyn till alla involverade intressen innan de fattar beslut om att införa eller genomföra drogtester på arbetsplatsen. Ett ytterligare intresse som arbetsgivaren också får ta hänsyn till är kundernas intresse av att arbetstagarna är drog och alkoholfria. Ingreppet i din personliga integritet måste vara proportionerligt mot arbetsgivarens intresse. Dessutom måste testet genomföras på ett sätt som inte strider mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. 
 

Vad händer om mitt drogtest visar positivt? 

Vid ett positivt testresultat kontaktas arbetstagaren för att se om det finns ett giltigt läkemedelsrecept som kan förklara resultatet. Om så inte är fallet kan individens anställning vara i fara. Om en anställd intar droger på arbetsplatsen kan detta utgöra sakliga skäl för uppsägning eller avsked. Detta gäller även om den anställde förvarar eller säljer narkotika på arbetsplatsen. Om den anställde är påverkad av droger som intagits på fritiden kan uppsägning eller avsked vara aktuellt beroende på omständigheterna och arbetsuppgifternas natur. 

 
För Arbetsgivare  

 

När kan man drogtesta sina anställda? 

Inom den privata sektorn finns ingen lagstiftning som begränsar arbetsgivarens rätt att kräva drogtester av sina anställda. Även om Arbetsmiljöverket inte har specifika regler för drogtester, har Arbetsdomstolen fastställt att sådana tester kan vara motiverade om arbetet innebär betydande risker för allvarliga olyckor. Införandet av drog- och alkoholtester på arbetsplatsen ska göras med hänsyn till säkerhetsaspekter, arbetsplatsens natur och eventuella kunders krav. Det är viktigt att drogtesterna inte införs godtyckligt, utan att de är rimliga med hänsyn tagen till de anställdas personliga integritet och motiverade av säkerhets- eller hälsoskäl som är relevanta för verksamheten.  
 
Vid nyanställning: Arbetsgivare kan kräva att nya anställda genomgår drogtester som en del av anställningsprocessen för att säkerställa att de är drogfria vid anställningstillfället. 
 
Slumpmässig testning: Arbetsgivare kan välja att utföra slumpmässiga drogtester bland befintliga anställda för att kontrollera förekomsten av drogpåverkan och upprätthålla en drogfri arbetsplats. 
 
Vid misstanke om drogpåverkan: Om en arbetsgivare misstänker att en anställd är påverkad av droger kan de kräva att personen genomgår ett drogtest för att fastställa eventuell drogpåverkan. 
 
Efter en incident eller olycka: Drogtester kan ingå i utredningen efter en arbetsplatsrelaterad incident eller olycka där drogpåverkan kan ha spelat en roll för att fastställa orsaken och förebygga liknande händelser i framtiden. 
 
Under rehabilitering: För anställda som genomgår rehabilitering efter drogmissbruk kan drogtester vara en del av övervakningen för att säkerställa att de förblir drogfria under rehabiliteringsprocessen.  
 
Vid användning av fordon med alkolås: Anställda som använder fordon utrustade med alkolås kan behöva genomgå drogtester som en del av säkerhetsrutinen för att säkerställa att de är drogfria när de utför arbetsuppgifter som kräver fordonshantering. 
 

Måste jag som arbetsgivare ha en policy för drogtester? 

Arbetsgivaren behöver inte ha en särskild alkohol- och drogpolicy för att införa drogtester, men det rekommenderas starkt. En sådan policy bör inkludera en plan för hur man ska hantera situationen om någon testar positivt. Det är viktigt att som arbetsgivare ha en tydlig alkohol- och drogpolicy som en del av det övergripande arbetsmiljöarbetet. Denna policy bör dokumenteras och regelbundet utvärderas. Dessutom är det av betydelse att öka medvetenheten om alkohol- och drogrelaterade problem inom företaget samt att ge utbildning till chefer och arbetsledare.  

Sammanfattningsvis

  • Arbetsgivare bör ha tydliga alkohol- och drogpolicys och förhandla med arbetstagarorganisation inför beslut om att införa drogtester på arbetsplatsen. 
  • Arbetsgivare har rätt att införa drogtester, men det finns begränsningar och krav på när och hur de får utföras. 
  • Arbetstagare har rätt till personlig integritet och ska inte drogtestas på godtyckliga premisser. Drogtester bör vara kopplade till arbetsplatsens säkerhet, arbetsmiljö och funktion. 
  • Arbetstagare riskerar uppsägning om de vägrar att delta i drogtester, medan offentligt anställda åtnjuter starkare rättsliga skydd.  
  • Arbetstagaren har rätt till återkoppling om uppföljningen av en rapport inom tre månader. 

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata