Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska, enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten på så sätt att arbetsledare, arbetstagare eller chefer får i uppgift att värna en god arbetsmiljö samt verka för att förebygga risker i arbetet.

Arbetsgivaren är också skyldig att se till att de som får dessa uppgifter har tillräcklig kompetens för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är välfungerande.

En arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena. En arbetsgivare är även skyldig att bedöma risker för huruvida någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. En sådan riskbedömning ska dokumenteras skriftligt och det ska anges hur allvarliga riskerna bedöms vara. En arbetsgivare är också skyldig att genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skulle en arbetstagare råka ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och något allvarligt tillbud inträffar i arbetet är arbetsgivaren skyldig att utreda orsakerna till detta. En arbetsgivare är även skyldig att vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling och är ansvarig för att det ska finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras enligt AFS 2015:4.

Ett anställningsavtal formellt ingås när två parter kommer överens om en anställning. Detta avtal är av individuell natur då endast de parter som direkt involveras kan besluta om dess ingående. En huvudregel är att ett anställningsavtal gäller tills vidare, såvida inte andra bestämmelser har avtalats.

Ansvaret för dödsfall

Som inledande framförts är det arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. För att en arbetsgivare ska hållas ansvarig för dödsfall till följd av oaktsamhet vid arbetsmiljöbrott krävs ett orsakssamband mellan oaktsamhet och dödsfallet. Enligt NJA 2007 s. 369 innebär kravet på orsakssamband att det är sannolikt att effekten uteblivit vid ett alternativt icke oaktsamt handlande. Det krävs en helhetsbedömning i det enskilda fallet och de alternativa handlingsmöjligheterna.

Huruvida arbetsgivaren kan hållas ansvarig för arbetsmiljöbrott för ett dödsfall beror sammanfattningsvis på omständigheterna i de enskilda fallet och vilka handlingsalternativ arbetsgivaren haft. Det beror också på vilket orsakssamband som kan göras gällande.

Klart är att arbetsgivaren har ett omfattande arbetsmiljöansvar och bör lägga stor vikt vid sitt arbetsmiljörättsliga ansvar som omfattar samtliga berördas arbetsmiljö. Risker ska utvärderas löpande, både före och efter en eventuell utredning. Om risker identifieras ska åtgärder vidtas.

Sammanfattningsvis

  • Känn till processen: Ett anställningsavtal fastställer arbetsrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är viktigt att förstå hur och när detta avtal ingås.
  • Arbetsmiljöbrottets innebörd: Diskussioner om arbetsmiljöbrott och arbetsgivarens ansvar vid arbetstagarens död har varit aktuella. Arbetsmiljöbrott definieras enligt Brottsbalken som överträdelser av arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter, antingen med avsikt eller oaktsamhet.
  • Arbetsgivarens ansvar: Arbetsgivaren är primärt ansvarig för arbetsmiljön. Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren se till att arbetsledare och arbetstagare har nödvändig kompetens för att förebygga risker. Detta inkluderar regelbunden undersökning och bedömning av arbetsförhållanden samt dokumentation och åtgärdande av risker.
  • Ansvar för dödsfall: För att arbetsgivaren ska hållas ansvarig för dödsfall till följd av arbetsmiljöbrott krävs ett orsakssamband mellan oaktsamhet och dödsfallet. En helhetsbedömning av de enskilda omständigheterna görs för att fastställa arbetsgivarens ansvar.
  • Utvärdering och åtgärdande av risker: Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljön och måste följa arbetsmiljölagen och föreskrifter. Detta innebär kontinuerlig utvärdering och åtgärdande av risker samt säkerställande av en trygg arbetsmiljö för alla berörda parter.

Relaterade artiklar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Alex AB (publ), orgnr. 559338-7698 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata